استودیو عکس و فیلم دریای نور پلدشت مجهز به آتلیه عکس عروس و داماد و کودک 09144616315 http://daryaienoor.mihanblog.com 2020-04-04T07:04:51+01:00 text/html 2015-06-29T14:07:19+01:00 daryaienoor.mihanblog.com داریوش باقری آتلیه دریای نور http://daryaienoor.mihanblog.com/post/57 <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/78976558669307988263.jpg"></P> <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/18165887363669013531.jpg" width=517 height=371></P> text/html 2015-06-29T13:34:49+01:00 daryaienoor.mihanblog.com داریوش باقری آتلیه دریای نور خرداد 94 http://daryaienoor.mihanblog.com/post/56 <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/42462251664495110060.jpg" width=517 height=346></P> <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/19679694453739900402.jpg" width=526 height=370></P> <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/08858726970722163434.jpg" width=533 height=377></P> <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/10640414152991545489.jpg" width=534 height=368></P> <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/37954151628453236026.jpg" width=538 height=365><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/09236349833827382269.jpg" width=539 height=377></P> <P><IMG style="WIDTH: 542px; HEIGHT: 369px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/63386370749213366528.jpg" width=545 height=372></P> <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/98019531961629013977.jpg" width=539 height=374></P> <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/92241525787461609637.jpg" width=540 height=368></P> <P><IMG style="WIDTH: 541px; HEIGHT: 366px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/16704105679069855587.jpg" width=546 height=372></P> <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/86464267273556302819.jpg" width=543 height=376></P> <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/88451684363631805614.jpg" width=535 height=369></P> <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/76657612862118432172.jpg" width=540 height=360></P> <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/32097746354543048022.jpg" width=541 height=376></P> <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/78910430625088634789.jpg" width=544 height=373></P> <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/53885186137111452860.jpg" width=543 height=373></P> <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/57098519174847442992.jpg" width=542 height=378></P> <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/18032021261556514192.jpg" width=542 height=373></P> <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/53352485777684060842.jpg" width=541 height=372></P> <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/10125232725120568811.jpg" width=537 height=377></P> <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/93583517298849823660.jpg" width=532 height=372></P> <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/17058237176923821671.jpg" width=533 height=358></P> <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/92975907007948052718.jpg" width=534 height=369></P> <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/21045373203466281033.jpg" width=528 height=370></P> <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/24043854362114878086.jpg" width=531 height=365></P> <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/47175780955816994048.jpg" width=532 height=372></P> <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/81329349514841536424.jpg" width=532 height=365></P> <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/86563509150188009729.jpg"></P> <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/58315462666469483609.jpg" width=511 height=363></P> <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/33033476264946434833.jpg"></P> <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/69388195474139891724.jpg"></P> <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/14108100108594223876.jpg" width=517 height=365></P> <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/35097486060466957797.jpg" width=516 height=363></P> <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/89057222527132905889.jpg" width=513 height=368></P> <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/28577917906868233785.jpg" width=515 height=374></P> <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/27484179412696717203.jpg" width=515 height=368></P> <P><IMG style="WIDTH: 519px; HEIGHT: 362px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/41245523388173750523.jpg" width=530 height=368></P> <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/46108231488224563852.jpg"></P> <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/34852563219476603239.jpg" width=514 height=369></P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> text/html 2013-05-31T16:41:46+01:00 daryaienoor.mihanblog.com داریوش باقری تصاویر کاندیداهای شورای اسلامی شهر پلدشت http://daryaienoor.mihanblog.com/post/55 </A> <P>&nbsp;</P> <P><IMG border=0 alt="عکس گیگ | آپلود عکس رایگان" src="http://axgig.com/images/79213754876804722706.jpg"></P> <P>&nbsp;</P> <P><IMG border=0 alt="عکس گیگ | آپلود عکس رایگان" src="http://axgig.com/images/51970994397553982025.jpg"></A></P></A> <P>&nbsp;</P> <P><IMG border=0 alt="عکس گیگ | آپلود عکس رایگان" src="http://axgig.com/images/95562599026731436675.jpg"></P> <P>&nbsp;</P> <P><IMG border=0 alt="عکس گیگ | آپلود عکس رایگان" src="http://axgig.com/images/55153739844762086202.jpg"></A></P> <P>&nbsp;</P> <P><IMG border=0 alt="عکس گیگ | آپلود عکس رایگان" src="http://axgig.com/images/69117265675219750404.jpg"></A></P> <P>&nbsp;</P> <P><IMG border=0 alt="عکس گیگ | آپلود عکس رایگان" src="http://axgig.com/images/76401780855314197274.jpg"></A></P> <P>&nbsp;</P> <P><IMG border=0 alt="عکس گیگ | آپلود عکس رایگان" src="http://axgig.com/images/50514698899593419656.jpg"></A></P> <P>&nbsp;</P> <P><IMG border=0 alt="عکس گیگ | آپلود عکس رایگان" src="http://axgig.com/images/04117884661276858961.jpg"></P> <P>&nbsp;</P> <P><IMG border=0 alt="عکس گیگ | آپلود عکس رایگان" src="http://axgig.com/images/31736886746489997251.jpg"></A></P></A> <P>&nbsp;</P></A> <P><IMG border=0 alt="عکس گیگ | آپلود عکس رایگان" src="http://axgig.com/images/84989586568414609664.jpg"></P> <P>&nbsp;</P> <P><IMG border=0 alt="عکس گیگ | آپلود عکس رایگان" src="http://axgig.com/images/23784861853766521048.jpg"></A></P> <P>&nbsp;</P> <P><IMG border=0 alt="عکس گیگ | آپلود عکس رایگان" src="http://axgig.com/images/77300325915912709490.jpg"></A></P> <P>&nbsp;</P> <P><IMG border=0 alt="عکس گیگ | آپلود عکس رایگان" src="http://axgig.com/images/72514333458046527399.jpg"></A></P> <P>&nbsp;</P> <P><IMG border=0 alt="عکس گیگ | آپلود عکس رایگان" src="http://axgig.com/images/51575347062067957818.jpg"></A></P> <P>&nbsp;</P> <P>&nbsp;</P> <P><IMG border=0 alt="عکس گیگ | آپلود عکس رایگان" src="http://axgig.com/images/56015475420418949971.jpg"></A></P> <P>&nbsp;</P> <P><IMG border=0 alt="عکس گیگ | آپلود عکس رایگان" src="http://axgig.com/images/80396159632684869811.jpg"></A></P> <P>&nbsp;</P> <P><IMG border=0 alt="عکس گیگ | آپلود عکس رایگان" src="http://axgig.com/images/10969500465441553539.jpg"></A></P> <P>&nbsp;</P> <P><IMG border=0 alt="عکس گیگ | آپلود عکس رایگان" src="http://axgig.com/images/48110390885916873942.jpg"></P> <P>&nbsp;</P> <P><IMG border=0 alt="عکس گیگ | آپلود عکس رایگان" src="http://axgig.com/images/18616856830828256117.jpg"></A></P></A> <P>&nbsp;</P></A> <P>&nbsp;</P> <P><IMG border=0 alt="عکس گیگ | آپلود عکس رایگان" src="http://axgig.com/images/01830114296044290523.jpg"></P> <P>&nbsp;</P> <P><IMG border=0 alt="عکس گیگ | آپلود عکس رایگان" src="http://axgig.com/images/89505519461936454312.jpg"></A></A></P></A></A></A> text/html 2013-04-09T08:16:41+01:00 daryaienoor.mihanblog.com داریوش باقری نکات نورپردازی http://daryaienoor.mihanblog.com/post/54 <CENTER><BR>&nbsp;</CENTER> <DIV class=OpenFootRight></DIV> <DIV class=OpenFootLeft></DIV> <DIV class=OpenFootMain></DIV> <DIV class=OpenHeadRight></DIV> <DIV class=OpenHeadLeft></DIV> <DIV class=OpenHeadMain></DIV> <DIV class=OpenBorderRight> <DIV class=OpenBorderLeft> <DIV class=OpenContent> <H2 class=posttitle><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN style="FONT-SIZE: 18px">5 نکته در مورد نورپردازی برای عکاسی برای عکاسان مبتدی </SPAN></SPAN></H2> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">عکس برداری از صورت یا پرتره یکی از متداول ترین انواع عکاسی و مناسب ترین گزینه برای عکاسان مبتدی است.</SPAN></P> <DIV class=post-more><BR> <DIV class=tutorial_image><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/tutorial/1291871355_5-lighting-photography-tips-for-beginner.jpg" target=_blank rel=lightbox28><IMG height=253 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/tutorial/1291871355_5-lighting-photography-tips-for-beginner.jpg" width=430 border=0></A></SPAN></DIV><BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">با مطالعه نکات زیر می توانید مهارت تان را در نورپردازی برای عکس برداری پرتره ارتقا ببخشید.<BR><BR><STRONG>1. از نورپردازی مسطح و یکنواخت اجتناب کنید</STRONG><BR>فلش های روی دوربین کار زیادی برای پرتره شما انجام نمی دهند. نوری که از این فلش ها خارج می شود تند و ناخوایند است و هیچ سایه ای به جا نمی گذارد، به همین دلیل از سوژه شما یک تصویر دو بعدی ایجاد می کند. هر چند این فلش ها در مواقعی که هیچ گزینه دیگری وجود ندارد انتخاب مناسبی است، اما برای گرفتن عکس پرتره اصلا مطلوب نیست. سعی کنید این آزمایش را انجام دهید. از 2 پرتره عکس بگیرید- یکی با نور فلش و دیگری در حالیکه فلش خاموش است. شکی نیست که پرتره ای که بدون نور فلش عکس برداری شده است خوشایند تر و بهتر است، حتی اگر روشنایی صحنه فقط با نور یک لامپ تامین شده باشد.</SPAN><BR> <DIV class=tutorial_image><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/tutorial/1291870915_6ada3fc84c7e1dbd606cede231f7b31a.jpg" target=_blank rel=lightbox28><IMG height=344 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/tutorial/1291870915_6ada3fc84c7e1dbd606cede231f7b31a.jpg" width=430 border=0></A></SPAN></DIV><BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>2. انعکاس نور </STRONG><BR>یکی از اصلاحاتی که باید روی عکس یا نقاشی انجام داد ایجاد بازتاب نور در چشمان مدل است. این چیزی است که بیننده در نگاه اول نور را فریاد نمی زند اما در جایی از حافظه ناخودآگاه او تاثیر خود را بر جا می گذارد و به آن توجه می شود. به عکس هایی که برنده جایزه شده اند نگاه کنید، خواهید دید که این بازتاب در همگی آنها کاملا مشهود است. برای دست یابی به افکت بازتاب نور منبع نور و مدل را در محل مناسب قرار دهید.</SPAN><BR> <DIV class=tutorial_image><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/tutorial/1291871010_3365387_large.jpg" target=_blank rel=lightbox28><IMG height=430 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/tutorial/1291871010_3365387_large.jpg" width=430 border=0></A></SPAN></DIV><BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>3. انتشار و پخش کردن نور </STRONG><BR>نور پخش شده باعث ملایم شدن نور می شود. ضمنا نور ملایم شده برای داشتن یک پرتره زیبا و دلپسند کارایی خوبی دارد. شما می توانید با قرار دادن چیزی مثل یک کاغذ نیمه شفاف در جلوی نور، یک نور ملایم داشته باشید. اما به یاد داشته باشید که exposure یا پرتو دهی را برای اتلاف شدت نور تنظیم کنید. اگر منابع نور مصنوعی در اختیار ندارید، پنجره های بزرگ تر می تواند نور ملایم و زیبایی برای گرفتن یک پرتره برای شما ایجاد کند.</SPAN><BR> <DIV class=tutorial_image><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/tutorial/1291871154_06.jpg" target=_blank rel=lightbox28><IMG height=276 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/tutorial/1291871154_06.jpg" width=430 border=0></A></SPAN></DIV><BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>4. عکس برداری به صورت تصادفی</STRONG><BR>عکس برداری از پرتره به صورت تصادفی ایده خوبی است برای ساخت یک کتاب عکس. البته اگر این عکس ها را بدون کسب اجازه از مدل بگیرید ممکن است به دردسر بیفتید، پس سعی کنید این کار را فقط برای دوستان صمیمی و اعضای خانوداه خود انجام دهید. هر چند ممکن است عکس های تصادفی در وهله اول دلچسب و مطلوب به نظر نمی رسند، اما حس نساتالژیکی که بعدا با دیدن آنها به بیننده دست می دهد بسیار خوشایند و دوست داشتنی است. آیا می توان برای نورپردازی این نوع عکس نیز از قبل برنامه ریزی کرد؟ بله! برای نورپردازی این نوع عکس فقط نور یک لامپ و نوری که از پنجره وارد می شود گافی است، فقط باید صبر کنید تا سوژه در محل مورد نظر مستقر شود، سپس می توانید از او عکس بگیرید.</SPAN> <DIV class=tutorial_image><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/tutorial/1291871101_2956549_large.jpg" target=_blank rel=lightbox28><IMG height=411 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/tutorial/1291871101_2956549_large.jpg" width=430 border=0></A></SPAN></DIV><BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>5. هر زمان که می توانید از نورهای پیرو استفاده کنید</STRONG><BR>نورهای پیرو، همانطور که از اسم شان پیداست نورهای اضافه بر منبع نور اصلی می باشند. این نورها شامل نورهای پشت، نورها مو و ... می باشند. شما می توانید هر تعداد که لازم است از این نورها استفاده کنید. شروع کار با یک نور مو ایده خوبی است.</SPAN> <DIV class=tutorial_image><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/tutorial/1291871182_18.jpg" target=_blank rel=lightbox28><IMG height=287 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/tutorial/1291871182_18.jpg" width=430 border=0></A></SPAN></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV> text/html 2013-04-09T08:15:58+01:00 daryaienoor.mihanblog.com داریوش باقری عکاسی با نور شمع http://daryaienoor.mihanblog.com/post/53 <CENTER>&nbsp;</CENTER> <DIV class=OpenFootRight></DIV> <DIV class=OpenFootLeft></DIV> <DIV class=OpenFootMain></DIV> <DIV class=OpenHeadRight></DIV> <DIV class=OpenHeadLeft></DIV> <DIV class=OpenHeadMain></DIV> <DIV class=OpenBorderRight> <DIV class=OpenBorderLeft> <DIV class=OpenContent> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN id=m0>● <STRONG>چیدمان شمعها</STRONG><BR>به چندین روش میتوان از شمعها در عکاسی استفاده کرد: یکی به عنوان یک منبع نور، بدون اینکه تصویری از آن در عکس نهایی دیده شود. روش دیگر به عنوان منبع نور و یک عضو همراه با سوژه اصلی است که این امر باعث رمانتیک شدن هرچه بیشتر عکس میشود. در گرفتن چنین عکسهایی به شدت و میزان نور باید توجه ویژه داشت. همراهی شمع با سوژه میتواند به اندازهای تاثیرگذار باشد که توجه بیننده را ابتدا به خود شمع و سپس به سوژه اصلی جلب کند. از این رو سوژه اصلی را باید در مهمترین نقطه لوکیشن قرار داد و شمعها به گونهای چیده شوند که توجه بیننده را از سوژه اصلی منحرف نکنند. یکی دیگر از روشها، عکاسی از خود شمع است یعنی آن را به عنوان یک سوژه اصلی به شمار آورد. در صورتی که قرار باشد شمع در تصویر منعکس شود چه به صورت همراه و چه به صورت تک، باید به این نکته توجه داشت که شمعها سالم و زیبا باشند، کوچکترین جزئیات در عکس به ویژه عکسهای پرتره تاثیرگذار است.<BR>● <STRONG>خاموش کردن فلاش</STRONG><BR>بیشتر مواقع پیشنهاد میشود که در هنگام عکاسی از فلاش دوربین استفاده کنید اما اینبار شرایط فرق میکند و توصیه میشود که حتما فلاش را خاموش کنید. البته باید گفت شرایطی نیز وجود دارد که میتوان از فلاش دوربین برای عکاسی با نور شمع نیز استفاده کرد.<BR>● <STRONG>استفاده از سه پایه<BR></STRONG>عکاسی با نور شمع به معنای داشتن کمترین میزان نور است. بنابراین استفاده از شاتر با سرعت آهستهتر توصیه میشود. هرچه میزان سرعت شاتر آرامتر باشد، لرزش وارد آمده به دوربین هنگام عکاسی بیشتر میشود بنابراین سه پایه فراموش نشود.<BR>● استفاده از شمعهای بیشتر<BR>بزرگترین مشکل عکاسی با نور شمع، فقدان نور در محیط است که این مسئله را میتوان با به کار بردن شمعهای بیشتر حل کرد. هرچه تعداد شمعها بیشتر باشد ( فراموش نکنید که برخی از آنها میتوانند تنها جهت تامین نور محیط استفاده شوند) کمبود نور محیط بهتر جبران میشود، در نتیجه کیفیت عکس بالاتر میرود.<BR>● <STRONG>پراکنده کردن شمعها<BR></STRONG>استفاده از یک یا چند شمع که در یک نقطه جمع شدهاند باعث ایجاد سایهای تند و شدید در عکس میشود. با پراکنده کردن درست شمعها در مکانهای مختلف، این مشکل نیز حل میشود. البته این پراکندگی نباید به حدی باشد که از تاثیر نور شمع در عکس بکاهد و آن را تیرهتر کند.<BR>● <STRONG>منعکس کنندههای طبیعی</STRONG><BR>استفاده از یک منعکسکننده طبیعی مانند رومیزی سفید (یا هر شیء دیگر) که عمل بازتاب نور را انجام میدهد میتواند کیفیت عکس را بالا ببرد و جبرانکننده نور کم محیط باشد.<BR>● <STRONG>استفاده از لنزهای سریع</STRONG><BR>اگر با دوربینهای حرفهای (DSLR) عکاسی میکنید و امکان استفاده از لنزهای مختلف را دارید، سعی کنید سریعترین لنز را انتخاب کنید. لنز سریع به شما امکان میدهد تا دیافراگم بزرگتری داشته باشید و در نتیجه نور کمتری به دوربین شما تابیده شود. برخی ممکن است از لنزهای ۵۰ میلیمتری با دیافراگم f/۱.۸ یا f/۱.۴ استفاده کنند. این نکته را به خاطر بسپارید که هرچه میزان دیافراگم بزرگتر باشد، عمق میدان کوچکتر میشود و در نتیجه باید فوکوس بیشتری روی سوژه شکل گیرد.<BR>● <STRONG>پیشزمینه</STRONG><BR>در عکاسی با نور شمع هرچه فضا و به ویژه پیشزمینه ساده و بیآلایشتر باشد تاثیر بهتر و بیشتری روی عکس ایجاد میشود و کیفیت آن بالاتر میرود. ممکن است قرار دادن یک میز غذاخوری یا وسایلی از این نوع در رمانیتک کردن فضا تاثیرگذار باشد اما باید به این نکته توجه داشت که محیط بیش از اندازه شلوغ نشود.<BR>● <STRONG>سرعت شاتر<BR></STRONG>بهترین راه برای اینکه نور کمتری به دوربین شما تابیده شود انتخاب شاتر با سرعت پایین است. این نکته را به خاطر بسپارید که وقتی سرعت شاتر پایین بیاید شانس بیشتری برای داشتن یک عکس زیبا و باکیفیت خواهید داشت. در این حالت شعله و نور شمع زیباتر به تصویر کشیده میشود. اگر تمایل دارید که شعله شمع و سوژه کاملا ثابت و بدون حرکت جلوه کند، بهتر است سرعت شاتر را یک پانزدهم ثانیه ۱/۱۵ انتخاب کنید. در این حالت باید از سوژه بخواهید که هنگام گرفتن عکس بیش از مواقع معمولی ثابت و بیحرکت باقی بماند.<BR>● <STRONG>محیط ایزو</STRONG><BR>یکی دیگر از راههای جبران نور کم محیط، افزایش دادن محیط ایزو است. به این نکته نیز توجه داشته باشید که با افزایش محیط ایزو احتمال به وجود آمدن نویز در عکس نیز بالا میرود.<BR>● <STRONG>نوردهی</STRONG><BR>اگر شمعها در خود عکس باشند به دلیل وجود نور کم در محیط، عکس به طور معمول تیره یا به اصطلاح "آندراکسپوز" میشود. در چنین مواقعی شمعها به صورت یک نقطه نورانی در عکس ظاهر میشوند. برای اینکه عکس روشنتر شود باید نور بیشتری در محیط ایجاد کرد که این امر میتواند به چندین روش صورت گیرد. برای مثال، میتوانید چند شمع دورتر از سوژه روشن کنید یا از لامپهای کمنور و زردرنگ یا لامپهایی که حباب آنها با پارچههای قرمز یا نارنجی رنگ پوشانده شده استفاده کنید ( نور جبرانکننده نیز باید گرم باشد).<BR>● <STRONG>تراز سفیدی</STRONG><BR>هنگام عکاسی با نور شمع، کار کردن با تراز سفیدی میتواند تجربه خوبی باشد. شمع، نور گرمی را از خود ساطع میکند. این نور باعث به وجود آمدن یک فضای خاص و ناب در تصویر میشود. گرم بودن نور شمع باعث گرم شدن رنگهای به کار رفته در سوژه یا اطراف آن میشود. همانطور که در شمارههای گذشته بیان شد ویژگی تراز سفیدی برای مواقعی استفاده میشود که رنگهای محیط بیش از اندازه سرد یا گرم شده باشند که در چنین شرایطی تراز سفیدی، رنگها را به صورت معتدل درمیآورد. از اینرو اگر تراز سفیدی را روی مود اتوماتیک (auto) قرار دهید، ممکن است دوربین، بیش از حد از شدت گرمای رنگها بکاهد و آنچه را که مورد نظر شما بوده به وجود نیاورد. سعی کنید از محیطهای مختلف آن استفاده کنید تا شدت گرمای رنگها را به خوبی متوجه شوید. محیطهایی مثل "داخل"(indoor) یا "تنگستن" (tungsten) میتوانند محیطهای مناسبی باشند. در صورتی که عکسهای خود را به صورت خام میگیرید، یعنی از هیچ افکتی در هنگام عکاسی استفاده نمیکنید، باید بگوییم که پس از گرفتن عکس نیز این امکان را دارید که افکتهای تراز سفیدی را روی عکس خود اعمال کنید.<BR>● <STRONG>استفاده از فلاش به همراه ژل رنگی</STRONG><BR>در ابتدای مقاله گفته شد که هنگام عکاسی با نور شمع، برای به وجود آوردن یک محیط با نور گرم، به جز برخی موارد خاص، فلاش دوربین باید خاموش باشد. زمانی میتوان فلاش دوربین را روشن کرد که امکان استفاده از ورقهای ژل به رنگ قرمز، نارنجی یا هر رنگ گرم دیگر در مقابل فلاش دوربین وجود داشته باشد. ورقهای ژل، ورقهای باریکی هستند که در رنگهای مختلف وجود دارند و در هنگام عکاسی مقابل فلش دوربین قرار میگیرند. این ترفند باعث کم شدن شدت نور فلش و گرم شدن آن میشود.</SPAN></SPAN></P></DIV></DIV></DIV> text/html 2013-04-09T08:15:16+01:00 daryaienoor.mihanblog.com داریوش باقری تصویر روشن چهره http://daryaienoor.mihanblog.com/post/52 <CENTER><BR>&nbsp;</CENTER> <DIV class=OpenFootRight></DIV> <DIV class=OpenFootLeft></DIV> <DIV class=OpenFootMain></DIV> <DIV class=OpenHeadRight></DIV> <DIV class=OpenHeadLeft></DIV> <DIV class=OpenHeadMain></DIV> <DIV class=OpenBorderRight> <DIV class=OpenBorderLeft> <DIV class=OpenContent> <H1 align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">تصویر روشن تر از پرتره در روز</SPAN></H1> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">اگر از افراد در نور روز عکس بگیرید متوجه خواهید شد که در شرایطی چهره آنها حالت معمول تیره تر خواهد شد و عکس زیبایی نخواهید داشت. علت این است که پشت زمینه شما نور زیادی به سمت دوربین می فرستد و دوربین برای جبران آن پرتوگیری خود را کاهش می دهد که باعث می شود نتیجه آن پشت زمینه با ظاهر مناسب است ولی تصویر چهره فردی که از او عکس می گیرید تار می شود. چاره راه این نیست که فورا تنظیمات دوربین خود را به هم بزنید بلکه باید از فلاش دوربین استفاده کنید و جلو زمینه خود را روشنتر نمایید تا کسی که مقابل دوربین ایستاده است تیره دیده نشود.</SPAN></P> <P align=right></P> <TABLE cellPadding=0 width="100%" border=1> <TBODY> <TR> <TD><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://www.yadbegir.com/main/photography/image/biflash.jpg" target=_blank rel=lightbox61><IMG height=225 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://www.yadbegir.com/main/photography/image/biflash.jpg" width=300 border=0></A></SPAN></TD> <TD><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://www.yadbegir.com/main/photography/image/baflash.jpg" target=_blank rel=lightbox61><IMG height=225 alt="آموزش عکاسی از فلاش استفاده کنید" src="http://www.yadbegir.com/main/photography/image/baflash.jpg" width=300 border=1></A></SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">عکس بالا سمت چپ در یک روز تمام ابری گرفته شده است و دوربین در حالت اتومات بوده است. همانطور که می بینید پشت زمینه خوب به نظر می رسد اما از خانمی که در عکس هست نور کافی به سنسور های دوربین نرسیده است. اما در عکس بالا سمت راست هم پشت زمینه و هم عکس سوژه واضح هستند. حال ببینیم چه باید کرد.</SPAN></P> <P align=right></P> <H2 align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">چگونه با انتخاب گزینه <SPAN lang=en-us>fill flash</SPAN> از چهره افراد عکس بگیریم</SPAN></H2> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">دوربین خود را در حالت <SPAN lang=en-us>Program</SPAN> قرار دهید این کار را به چرخاندن دایره ای به <SPAN lang=en-us>P</SPAN> که بالای دوربین قرار دارد می توانید انجام دهید.</SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">فلش را در حالت آماده قرار دهید. (آنرا از حالت خوابیده خارج کنید) تنظیمات آنرا چک کنید.</SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">به سادگی عکس بگیرید مانند عکس های بالا و دوربین به صورت خودکار نور لازم را با توجه به نور پشت زمینه و نور ناشی از فلاش در پشت زمینه تنظیم می کند.</SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">حال اگر تصویر فرد خیلی روشن شده است می توانید فلاش دوربین خود را روی مقادیر منفی تنظیم کنید. تا نور آن را کمی کاهش دهید.</SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">خوب پس از اینکه عکس شما کیفیت مطلوب را پیدا کرد می توانید فلاش را برای جلوگیری از صدمه دیدن بخوابانید و در صورت تمایل دایره چرخان دوربین را در حالت اتو قرار دهید و دوباره عکس بگیرید آنگاه نتیجه را بررسی کنید.</SPAN></P> <P align=right></P> <H2 align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">نکته هایی درباره تجهیزات</SPAN></H2> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">فلاش استاندارد دوربین خیلی قدرتمند نیست و فقط در فواصل نزدیک کارایی دارد. و اگر می خواهید فلاش در فواصل دورتری جواب بدهد باید از یک فلاش مجزا استفاده کنید. این فلاش ها بسیار قدرتمند تر هستند و فلاش های مدرن هم کاملا اتوماتیک هستند و اگر یکی از آنها داشته باشید بسیار بدرد بخور خواهند بود</SPAN></P></DIV></DIV></DIV> text/html 2013-04-09T08:14:18+01:00 daryaienoor.mihanblog.com داریوش باقری آموزش عکاسی پرتره http://daryaienoor.mihanblog.com/post/51 <CENTER><BR>&nbsp;</CENTER> <DIV class=OpenFootRight></DIV> <DIV class=OpenFootLeft></DIV> <DIV class=OpenFootMain></DIV> <DIV class=OpenHeadRight></DIV> <DIV class=OpenHeadLeft></DIV> <DIV class=OpenHeadMain></DIV> <DIV class=OpenBorderRight> <DIV class=OpenBorderLeft> <DIV class=OpenContent> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">پرتره از آغاز اختراع عكاسی تاكنون تغییرات فراوانی پیدا كرده است. برای گرفتن یك پرتره خوب باید موارد زیر را مد نظر داشته باشید:<BR><BR>1- صورت و خصوصیات صورت مدل را تجزیه و تحلیل كرده و بهترین حالت صورت را برای عكاسی درنظر بگیرید. برای این كار مدل را بررسی كنید، اول با او صحبت كرده تا بتوانید بهترین حالتی كه معایب او به نظر نرسد را انتخاب كنید. به عنوان مثال اگر كسی دارای چانه چاق می‌باشد نباید سر خود را به پایین بیاورد.<BR><BR><A href="http://gallery.photo.net/photo/6551777-lg.jpg" target=_blank rel=lightbox59><IMG alt="" src="http://gallery.photo.net/photo/6551777-lg.jpg" border=0></A><BR><BR>2- یكی از مهمترین وسایلی كه برای عكسبرداری پرتره مورد نیاز است استفاده از عدسی‌های خاص پرتره می‌باشد كه ویژگی‌ نرم‌كردن تصویر را دارا می‌باشند. این ویژگی را نباید با واضح نبودن عكس به دلیل نامیزان بودن عدسی اشتباه گرفت. این عدسی‌ها خطوط چهره مثل چین و چروك را محو می‌كنند. البته لازم به توضیح است كه گاهی اوقات عكاس پرتره ممكن است بخواهد به عمد، چین و چروك پوست را بیشتر هم نشان بدهد.<BR>عدسی‌های نرم‌كننده قابل كنترل بوده و می‌توان شدت نرمش را كنترل كرد. این عدسی ها بیشتر در دوربین‌های قطع بزرگ قابل استفاده می‌باشند. اگر از دوربین‌های قطع كوچك استفاده می‌كنید برای اعمال این ویژگی از شیشه‌های مخصوصی استفاده كنید كه مانند فیلتر بر روی عدسی بسته می‌شوند و با شكست نور نرمی را ایجاد می‌كنند. به این شیشه‌ها ((فیلتر نرم‌كننده)) یا پخش كننده می‌گویند.<BR><BR>3- گرفتن پرتره در فاصله نزدیك باعث اعوجاج و كج‌شكلی می‌شود. لذا نباید بیشتر از 5/1 متر به مدل نزدیك شد. بنابراین باید از عدسی‌هایی استفاده كنید كه فاصلة كانونی بلندتری دارند تا بدون نزدیك‌شدن به مدل، ‌نمای درشتی از چهره‌اش بردارید. بهترین لنز برای عكاسی پرتره، لنزی است كه فاصله كانونی آن دو برابر فاصله كانونی لنز نرمال ‌باشد. به عنوان مثال در یك دوربین 35 میلیمتری، یك عدسی با فاصلة كانونی 85 تا 135 میلی‌متر برای پرتره مناسب است.<BR><BR>4- نوع و اندازه دوربین برای عكاسان حرفه‌ای كه عكس را روتوش می‌كنند بسیار مهم است. در كادرهای كوچك مانند دوربینهای 135 امكان روتوش نگاتیو براحتی وجود ندارد. همچنین هنگام استفاده از دوربینهای دیجیتال، هرچه رزولوشن سنسور بیشتر باشد، برای عكاسی پرتره مناسبتر است.<BR><BR>5- زمینه باید متناسب با موضوع باشد.<BR><BR>6- دوربین باید در جایی تعبیه شود كه بتواند مناسب‌ترین زاویه‌ها را دارا باشد.<BR><BR>7- فاصله طوری تنظیم شود و دیافراگم تا جایی بسته شود كه نقاط اصلی موضوع كه مد نظر عكاس است، در داخل میدان وضوح واقع شود.<BR><BR>این تصویر در اندازه واقعی خود نمایش داده نمی شود. برای نمایش تصویر در اندازه واقعی این نوار را کلیک نمایید. اندازه واقعی تصویر 680x453 و حجم آن 26 کیلوبایت می باشد.<A href="http://gallery.photo.net/photo/6463722-md.jpg" target=_blank rel=lightbox59><IMG alt="" src="http://gallery.photo.net/photo/6463722-md.jpg" border=0></A><BR><BR>8- سوژه نباید تا آماده‌ شدن عکاس تکان بخورد. در زمان‌های قدیم كه حساسیت شیشه‌های عكاسی كم بود از آلاتی برای نگهداری و ثابت نگه‌داشتن موضوع استفاده می‌كردند. باید دقت كرد كه سوژه با تكان‌خورد از میدان وضوح خارج نشود. در صورت استفاده از دوربین‌های انعكاسی سوژه دائماً در منظره یاب دیده می‌شود و تغییر وضوح آن مشخص است.<BR><BR>9- نورسنجی از مواردی است كه دقت بسیار زیادی را می‌خواهد. نور باید به قدر كافی به فیلم بتابد. اگر موضوع نمی‌تواند بی‌حركت باشد بهتر است با دیافراگم بازتری عكس گرفت تا با سرعت عكسبرداری بالا از تكان‌‌خوردگی موضوع جلوگیری شود؛ مانند پرتره كودكان.<BR><BR>10- نور بی‌شك از مهمترین مسئله‌ای است كه عكاس با آن روبروست.<BR>به‌طور كلی دو نوع نور وجود دارد:<BR><BR>1- نور عمومی كه همه‌جای مدل را در روشنایی لطیف قرار می‌دهد.<BR><BR>2- نور اختصاصی كه فقط به نقاط لازم تابانده می‌شود.<BR><BR>نور عمومی به تنهایی موضوع را تخت و مسطح نشان می‌دهد. بهتر است نور اختصاصی برای القای عمق و بُعد استفاده ‌شود. می‌توان به وسیلة كاغذ یا پارچة سفید سایه‌ها و انعكاس‌های دلخواه را به وجود آورد. قابل ذكر است كه در عكاسی سیاه و سفید تلفیق دو نور مصنوعی و نور طبیعی مانعی ندارد. اما در عكاسی رنگی به علت تأثیرات آبی و زرد موجود در این نورها باید نورسنجی بسیار دقیقی انجام شود و از یك نوع نور (مصنوعی یا طبیعی با كلوین یكسان) استفاده شود.<BR><BR>نورپردازی پرتره:<BR>1- نور روبرو: تصویری كاملاً مسطح و بی‌عمق ایجاد می‌كند.<BR><BR>2- نور مایل: برجستگی‌ها را بهتر نشان می‌دهد ولی قسمتی ازچهره در تاریكی است.<A href="http://gallery.photo.net/photo/6538989-lg.jpg" target=_blank rel=lightbox59><IMG alt="" src="http://gallery.photo.net/photo/6538989-lg.jpg" border=0></A><BR><BR>3- نور مماس: برای برخی از حالت‌های چهره در وضع نور مایل می‌توان چنان پیش رفت تا نیمی از صورت را روشن كند و با آن مماس شود. این تصویر در اندازه واقعی خود نمایش داده نمی شود. برای نمایش تصویر در اندازه واقعی این نوار را کلیک نمایید. اندازه واقعی تصویر 679x377 و حجم آن 18 کیلوبایت می باشد.<A href="http://gallery.photo.net/photo/6910913-md.jpg" target=_blank rel=lightbox59><IMG alt="" src="http://gallery.photo.net/photo/6910913-md.jpg" border=0></A><BR><BR>4- نور پایین: از پایین به موضوع می‌تابد و حالت خاصی را به چهره می‌بخشد كه بیشتر برای ایجاد جلوه های ویژه نوری كاربرد دارد. در این حالت سوژه كمی ترسناك بنظر می رسد..<BR><BR><B>حالات سوژه:</B><BR><BR><B>صورت گرد یا چاغ:</B> سوژه را نسبت به دوربین در حالت سه چهارم ‌رخ قرار دهید، از نورپردازی كوتاه استفاده نمایید، زاویه دوربین را كمی بالا ببرید.<BR><B>صورت لاغر:</B> سوژه را تمام رخ قرار دهید.<BR><B>صورت پرچین:</B> از نورپردازی مات و روبرو استفاده نمایید.<BR><B>صورت لك‌دار یا با اثر سوختگی:</B> نواحی دارای مشكل را در سایه قرار دهید یا موقعیت سوژه را طوری قرار دهید كه مشكل در عكس دیده نشود.<BR><B>بینی بزرگ:</B> كمی چانه را بالا ببرید، لنز دوربین را در راستای بینی قرار دهید.<BR><B>بینی كوچك:</B> لنز دوربین را نسبت به بینی با زاویه نگه دارید.<BR><B>فك مستطیلی:</B> از حالت سه چهارم ‌رخ استفاده كنید، زاویه دوربین را بالاتر ببرید.<BR><B>غبغب:</B> گردن را بكشید، سر سوژه را به طرف دوربین كج كنید.<BR><B>چشم‌های غیر هم اندازه:</B> چشم بزرگتر را نزدیك به دوربین و چشم دیگر را در سایه قرار دهید.<BR><B>چشم‌های گودافتاده:</B> نور را روبروی چشم‌ها بتابانید.<BR><B>پلك‌زدن:</B> عكس را بلافاصله بعد از یك پلك‌زدن بگیرید.<BR><B>گوش بزرگ: </B>موقعیت سوژه سه چهارم ‌رخ، فقط یك گوش را نشان دهید. گوش دیگر را در سایه قرار دهید، با عینكی با فریم خالی عكس بگیرید، عینك را در موقعیت دور از نورها قرار دهید، ارتفاع نور را زیاد كرده و یا از بازتاب سقف استفاده نمایید.<BR><B>موی تیره:</B> بررسی كنید كه پس‌زمینه در موها محو نمی‌شود، از نور جداگانه مخصوص موها استفاده كنید تا موها برق بزند.<BR><B>موقعیت مردان:</B> بالای سر را به طرف شانه دورتر متمایل كنید.<BR><B>موقعیت زنان:</B> بالای سر را به طرف شانه نزدیك‌تر متمایل نمایید.( البته برای زنان از هر دوی این موقعیت‌ها می‌توان استفاده نمود.)<BR><BR><B>در مورد دستها:</B><BR><BR>هیچگاه نواحی صاف دست را نشان ندهید، لبه‌های انگشتان را نشان دهید.<BR>انگشتان نباید در مقابل لنز قرار گیرند.<BR>انگشتان را در تمام مفاصل كمی خم كنید.<BR>دست مردان بهتر است بسته‌تر و دست زنان بازتر باشد.<BR>انگشتان را در هم نپیچید.<BR>سر را در حالت تكیه داده به مشت قرار ندهید.<BR><BR><B>گرفتن عكس گروهی:</B><BR><BR>به عنوان یك قاعدة كلی، در عكس باید طیف یكنواختی در گروه دیده شود، هم از لحاظ شرایط فیزیكی گروه و هم شرایط بصری.<BR>تمام افراد گروه بهتر است دارای طیف یكنواختی از رنگها باشند، طیف گرم یا سرد.<BR>افرادی كه رنگهای روشن و درخشان پوشیده‌اند باید در میانه گروه قرار گیرند.<BR>مردان را كمی بلندتر از زنان قرار دهید.<BR>ارتفاع قدها را به صورت منظم و به ترتیب تنظیم كنید.<BR>یكبار افراد گروه را بر اساس ارتباطشان با یكدیگر قرار داده و بار دیگر مردان را در یك سمت و زنان را در سمت دیگر كادر قرار دهید.<BR><BR>استقرار باز به عكسی می‌گویند كه بین افراد فاصلة فیزیكی یا بصر باشد. استقرار بسته به عكسی گفته می‌شود كه بعضی از قسمت افراد در عكس روی هم بیفتد و فاصلة بصری بین آنها نباشد. با تركیب استقرار باز و بسته در گروههای بزرگ می‌توان عكسهای جالبی گرفت.<BR><BR><B>ژست مخصوص زوجها</B><BR><BR>ژست روبه‌روی هم: افراد روبروی هم قرار می‌گیرند یا همدیگر را لمس می‌كنند.<BR>ژست رو به دوربین: در این حالت دو نفر به صورت پشت سر هم با زاویه‌ای رو به دوربین به صورتی كه جلوی بدنشان دیده شود می‌ایستند و به روبرو نگاه می‌كنند.<BR>برای ایجاد صمیمت فاصله بین سرها را كم كنید.<BR>فضای اطراف زوجها را در كادر، زیاد بگیرید.<BR>این تصویر در اندازه واقعی خود نمایش داده نمی شود. برای نمایش تصویر در اندازه واقعی این نوار را کلیک نمایید. اندازه واقعی تصویر 644x900 می باشد.<A href="http://gallery.photo.net/photo/3962204-lg.jpg" target=_blank rel=lightbox59><IMG alt="" src="http://gallery.photo.net/photo/3962204-lg.jpg" border=0></A><BR><BR>پیشنهاداتی برای نورپردازی<BR>حالت تصویر را با نورپردازی هماهنگ نمائید.<BR>نورپردازی بالا (High key): القای شادی. در این حالت اكثر قسمتهای تصویر و سوژه روشن است.<BR>نورپردازی كم (Low key): القای غم و حالت درام. در این حالت كنتراست نورپردازی بالا می باشد.<BR><BR>با توجه به مطالب گفته شده:<BR>الف- اگر از یك لامپ استفاده كنید جزییات چهره مشخص می‌باشد و با كمك صفحات منعكس‌كننده یا نور یك پنجره می‌توان سایه‌های شدید را ملایم كرد.<BR><BR>ب- در پرتره با دو لامپ در صورتی كه از یك صفحه منعكس‌كننده استفاده كنید می‌توانید تصویری با عمق و برجستگی ایجاد كنید. مهم ایجاد تعادل بین این دو نور می‌باشد. نباید نورها با هم مساوی باشند بلكه یكی بر دیگری برتری داشته باشد.<BR><A href="http://www.paulcbuff.com/linkable/nat/homeset3.jpg" target=_blank rel=lightbox59><IMG height=450 alt="" src="http://www.paulcbuff.com/linkable/nat/homeset3.jpg" width=450 border=0></A><BR><BR>ج- در پرتره با سه لامپ، یك نور را نور اصلی، یك نور را نور پر كننده و نور سوم را از بالا برای كتفها و مو قرار دهید.<BR><A href="http://s196259524.onlinehome.us/samples/samplesetup1.gif" target=_blank rel=lightbox59><IMG height=450 alt="" src="http://s196259524.onlinehome.us/samples/samplesetup1.gif" width=450 border=0></A><BR><BR>د: در پرتره با چهار لامپ، یك نور را نور اصلی، یك نور را نور پر كننده و نور سوم را از بالا برای كتفها و مو و نور چهارم را برای بک گراند قرار دهید.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV> text/html 2013-04-09T08:13:23+01:00 daryaienoor.mihanblog.com داریوش باقری راهنمای عکاسی پورتره از صورت خود http://daryaienoor.mihanblog.com/post/50 <CENTER><FONT class=title></FONT><BR>&nbsp;</CENTER> <DIV class=OpenFootRight></DIV> <DIV class=OpenFootLeft></DIV> <DIV class=OpenFootMain></DIV> <DIV class=OpenHeadRight></DIV> <DIV class=OpenHeadLeft></DIV> <DIV class=OpenHeadMain></DIV> <DIV class=OpenBorderRight> <DIV class=OpenBorderLeft> <DIV class=OpenContent> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)"><B>عکاسی پورتره از صورت خود</B></SPAN></SPAN><BR><BR></P> <DIV class=post-more><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><B>قبل از عکاسی</B><BR><BR><B>الهام گرفتن</B><BR><B>محل عکس برداری</B><BR><B>حالت</B><BR><BR>قبل از شروع عکاسی به دنبال ایده و الهام گرفتن باشید. این کار را می توانید در وب، در مجلات، جلد آلبوم ها و غیره انجام دهید. به یاد داشته باشید که می خواهید از خودتان نه تنها برای خودتان بلکه برای دیگران عکس بگیرید. این کار نیاز به تصمیم گیری، برخاستن، صرف زمان برای پیدا کردن ایده دارد.<BR><BR>محلی را برای عکس برداری انتخاب کنید که تداعی کننده یک احساس باشد، اگر این احساس یک احساس مدنی و مدرن باشد، چه خنده دار و مضحک، چه آرام و ساکن، مهم است که به خوبی با ایده های شما هماهنگ و متناسب باشد.<BR>حالت یا مود عکس نه تنها به حالت صورت شما وابسته است بلکه با محیطی که در آن قرار دارید و نورپردازی و زمان عکس برداری نیز رابطه تنگاتنگی دارد. پورتره های سیاه و تیره حس اسرار آمیز بودن را از طریق ایجاد احساس ترس القا می کنند. این نوع عکس از روی قصد و غرض در محیط تاریک گرفته می شود. من شخصا پورتره هایی را که سوژه آن یک سایه سیاه است را دوست دارم. عکس هایی که در "ساعت طلایی" گرفته می شوند معمولا دارای رنگ های گرم و شاد هستند و استفاده از این نور طبیعی می تواند تکنیک خوبی برای کسانی باشد که از طریق نورهای مصنوعی به نتیجه ای که دلخواه آنها ایت دست پیدا نمی کنند.</SPAN> <DIV id=photoshow><BR> <DIV align=right> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>تنظیمات</STRONG><BR>ابتدا،بهتر است وسایل زیر را در اختیار داشته باشیم:<BR>سه پایه ریموت رها ساز یا تایمر فلش<BR><BR>یک سه پایه و یا حداقل یک سکو برای قرار داد دوربین روی آن ضروری است. وقتی دوربین را ثابت کردید مطمئن شوید تصویری که می خواهید از آن عکس برداری کنید دارای همه آیتم هایی که می خواهید هست.<BR>استفاده از ریموت یا کنترل از راه دور شما را قادر می سازد قبل از گرفتن عکس کاملا آماده شوید، این کار اجازه می دهد تا لنزها دقیقا در زمانی که شما در موقعیت خود قرار گرفتیتد روی شما متمرکز شوند (به یاد داشته باشید اگر قبل از اینکه در محل خود قرار بگیرید لنزها را متمرکز کنید ممکن است دوربین روی محل صحیح متمرکز نشود). اگر ریموت ندارید می توانید از تایمری که روی خود دوربین قرار دارد استفاده کنید. تنها اشکال آن، متمرکز شدن یا فاصله کانونی است. من این مشکل را با تنظیم F-Stop روی 16 و یا یک مقدار بیشتر، برای دست یابی به یک عمق کانونی و تمرکز بیشتر حل کردم.</SPAN></DIV></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://www.flickr.com/photos/green76/5571798127/in/set-72157622830563783/lightbox/" target=_blank><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/self-portrait-photography-guide/5571798127_5737bc1f9a_z.jpg" target=_blank rel=lightbox48><IMG height=369 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/self-portrait-photography-guide/5571798127_5737bc1f9a_z.jpg" width=430 border=0></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">استفاده از فلش کاملا سلیقه ای است اما در موقعیت های تاریک ضرورت پیدا می کند (فلش آن بورد مستقیم است و ممکن است باعث از بین رفتن رنگ و یا ایجاد سایه در پشت شما شود. اگر فلش اکسترنال یا خارجی داشته باشید این می تواند به تنظیم زاویه نور و میزان آن روی سقف یا سطح زمین برای حذف سایه های ناخوشایند کمک کند). من معمولا شدت فلش رابه 3/4 تا 1/2 کاهش می دهم یا از یک منتشر کننده برای ملایم تر کردن نور استفاده می کنم.</SPAN></DIV></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://www.flickr.com/photos/green76/" target=_blank><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/self-portrait-photography-guide/3955697888_23d0848f84.jpg" target=_blank rel=lightbox48><IMG height=335 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/self-portrait-photography-guide/3955697888_23d0848f84.jpg" width=430 border=0></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>اتمسفر</STRONG><BR><BR><STRONG>- پرسپکتیو</STRONG><BR><STRONG>- ترکیب</STRONG><BR><STRONG>- پس زمینه</STRONG><BR><STRONG>- در چارچوب قرار دادن</STRONG><BR><STRONG>- عمق میدان</STRONG><BR><BR>به جای تمرکز مستقیم روی پورتره، که در اغلب موارد تاثیرگذاری کمتری دارد، سعی کنید پرسپکتیو را تغییر دهید. با عکس برداری از روی سطح زمین و یا از بالای سر سوژه اصالت بیشتری به عکی می بخشد. عمق میدان نیز می تواند افکت های خوبی ایجاد کند.<BR>پس زمینه مهمترین عنصر یک عکس است که باید روی آن دقت زیادی کرد. رنگ یا بافت بیش از اندازه باعث می شود نقطه کانونی را از دست بدهید و عکس نیز به یک عکس خسته کننده تبدیل شود.<BR>استفاده از یک فلش آرام تکنیک مناسبی است که می توانید از طریق آن از سوژه (خودتان) عکس برداری کنید فقط باید شاتر را بکشید تا پس زمینه مات شود و رنگ های درون تصویر بهبود پیدا کند.<BR>در چارچوب قرار دادن عکس قبل از عکس برداری نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. مطمئن شوید همه عناصری که در محل فیلم برداری قرار داده اید در چارچوب قرار دارند و و چیزهای نمی خواهید از آنها عکس برداری کنید (علائم راهنمایی، افراد دیگر و ...) در چارچوب نباشند. به عمق میدانی که در مورد آن فکر کرده اید و نیز چگونگی قرار گرفتن عناصر در چارچوب نیز توجه کنید. از نور پس زمینه می توان برای ایجاد یک افکت بوکه زیبا استفاده کنید، اگر یک عمق میدان کم عمق به کار رفته باشد، این بهترین راه برای گرفتن عکس خواهد بود.</SPAN></DIV></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://www.flickr.com/photos/green76/" target=_blank><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/self-portrait-photography-guide/4166263785_f56b7cba38.jpg" target=_blank rel=lightbox48><IMG height=286 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/self-portrait-photography-guide/4166263785_f56b7cba38.jpg" width=430 border=0></A><BR><BR><BR><B>سوژه (شما)</B><BR><BR><B>- احساسات</B><BR><B>- ارتباط چشمی</B><BR><B>- لباس</B><BR><B>- ژست یا حالت بدن</B><BR><BR>عکسی که در آن یک نفر ساکن و بدون هیچ حالتی جلوی دوربین نشسته است اصلا جذاب و خوب نخواهد بود. سعی کنید حس سوژه را به تصویر بکشید.<BR>لباس های خود را متناسب با حسی که می خواهید در عکس دیده شود انتخاب کنید. لباس های رنگی لذت را به تصویر می کشد، لباس های تیره با حس مدنی و مدرن بود همراه است و به همین ترتیب. رنگ لباس های شما همچنین بیان کننده احساسات خاصیرا در شخصی که عکس را مشاهده می کند نیز به وجود می آورد بنابراین این نکته را نیز هنگام عکاسی در نظر داشته باشید.<BR>اگر می خواهید مستقیما به دوربین نگاه کنید، یا نه، این کاملا به خود شما بستگی دارد. اگر مستقیما به دوربین نگاه کنید به یک شات رک و راست و صادقانه دست پیدا خواهید کرد.</SPAN><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><B>پردازش</B></SPAN></DIV> <DIV align=right> <DIV align=right><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><B>- افکت ها</B><BR><B>- دوست داشتن ها و دوست نداشتن ها</B><BR><B>- برش</B><BR><B>سیاه و سفید یا رنگی</B></SPAN></DIV><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://www.freephotoresources.com/wp-content/upLoads/SmokeBreather.jpg" target=_blank><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/self-portrait-photography-guide/SmokeBreather-1024x804.jpg" target=_blank rel=lightbox48><IMG height=338 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/self-portrait-photography-guide/SmokeBreather-1024x804.jpg" width=430 border=0></A></SPAN></DIV><BR><BR> <DIV align=right> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">برای بهبود و ارتقای عکس پلاگین های فتوشاپ بی شماری وجود دارد که مخصوص عکس های پورتره طراحی شده اند. این پلاگین ها را امتحان کنید. برخی از آنها رایگان هستند و تعدادی از آنها را نیز می توانید از <A href="http://www.freephotoresources.com/great-photography-plugins/"><FONT color=#409ac9>اینجا</FONT></A> پیدا کنید.<BR>وقتی به عکس های خود نگاه می کنید به این فکر میکنید که چرا بعضی از انها را دوست دارید و بعضی دیگر را نه. به این ترتیب شما می توانید تنها با استفاده از عناصری که براتان خوشایند است و حذف موارد ناخوشایند، در زمینه عکاسی پورتره شخصی تبحر پیدا کنید.<BR>ناحیه برش قسمتی است که شما می توانید به آن افکت های جذاب نیز اعمال کنید. شما می توانید عناصر عکس را که ممکن است کارایی خاصی نداشته باشند را جدا کرده و یک ترکیب کاملا اورجینال خلق کنید.<BR>عکس های رنگی بگیرید ولی هر از گاه عکس های سیاه و سفید را نیز امتحان کنید. Picasa دارای یک ابزار شگفت انگیز به نام 'Filtered Black and White' است. این ابزار به شما اجازه می دهد نه تنها عکس رنگی را به عکس سیاه و سفید تبدیل کنید بلکه سایه ها و درجات رنگ درون عکس را با استفاده از قطره چکان تغییر دهید.</SPAN></DIV></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><B><A href="http://www.flickr.com/photos/millylillyrose/" target=_blank><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/self-portrait-photography-guide/342634620_9d655dfd69.jpg" target=_blank rel=lightbox48><IMG height=379 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/self-portrait-photography-guide/342634620_9d655dfd69.jpg" width=430 border=0></A></B><BR><A href="http://www.flickr.com/photos/jamadams/" target=_blank><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/self-portrait-photography-guide/307649008_273faac6c4.jpg" target=_blank rel=lightbox48><IMG height=286 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/self-portrait-photography-guide/307649008_273faac6c4.jpg" width=430 border=0></A><BR><A href="http://www.flickr.com/photos/elijah/" target=_blank><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/self-portrait-photography-guide/318152555_4f09da44e1.jpg" target=_blank rel=lightbox48><IMG height=463 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/self-portrait-photography-guide/318152555_4f09da44e1.jpg" width=430 border=0></A><BR><A href="http://www.flickr.com/photos/acain/" target=_blank><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/self-portrait-photography-guide/2224100039_ced47b1394.jpg" target=_blank rel=lightbox48><IMG height=286 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/self-portrait-photography-guide/2224100039_ced47b1394.jpg" width=430 border=0></A><BR><A href="http://www.flickr.com/photos/24258698@N04/" target=_blank><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/self-portrait-photography-guide/2615656715_2a80792602.jpg" target=_blank rel=lightbox48><IMG height=323 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/self-portrait-photography-guide/2615656715_2a80792602.jpg" width=430 border=0></A><BR><A href="http://www.flickr.com/photos/jeremypullen/" target=_blank><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/self-portrait-photography-guide/2942906283_a5482fd4b1.jpg" target=_blank rel=lightbox48><IMG height=430 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/self-portrait-photography-guide/2942906283_a5482fd4b1.jpg" width=430 border=0></A><BR><A href="http://www.flickr.com/photos/adevlinphotography/" target=_blank><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/self-portrait-photography-guide/4828068682_2e5df61c7c.jpg" target=_blank rel=lightbox48><IMG height=353 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/self-portrait-photography-guide/4828068682_2e5df61c7c.jpg" width=430 border=0></A><BR><A href="http://www.flickr.com/photos/bbernardes/" target=_blank><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/self-portrait-photography-guide/249099742_3c2e62dd8e.jpg" target=_blank rel=lightbox48><IMG height=323 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/self-portrait-photography-guide/249099742_3c2e62dd8e.jpg" width=430 border=0></A><BR><A href="http://www.flickr.com/photos/morberg/" target=_blank><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/self-portrait-photography-guide/3256272934_a405937b5d.jpg" target=_blank rel=lightbox48><IMG height=430 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/self-portrait-photography-guide/3256272934_a405937b5d.jpg" width=430 border=0></A><BR><A href="http://www.flickr.com/photos/lucianvenutian/" target=_blank><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/self-portrait-photography-guide/2091460926_b1fe50c290.jpg" target=_blank rel=lightbox48><IMG height=339 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/self-portrait-photography-guide/2091460926_b1fe50c290.jpg" width=430 border=0></A><BR><A href="http://www.flickr.com/photos/jacobwhittaker/" target=_blank><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/self-portrait-photography-guide/439046462_9faa502232.jpg" target=_blank rel=lightbox48><IMG height=344 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/self-portrait-photography-guide/439046462_9faa502232.jpg" width=430 border=0></A><BR><A href="http://www.flickr.com/photos/green76/" target=_blank><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/self-portrait-photography-guide/2221637270_27e359b57c.jpg" target=_blank rel=lightbox48><IMG height=500 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/self-portrait-photography-guide/2221637270_27e359b57c.jpg" width=410 border=0></A></SPAN></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV> text/html 2013-04-09T08:12:21+01:00 daryaienoor.mihanblog.com داریوش باقری عکاسی پرتره برای افراد تازه کار http://daryaienoor.mihanblog.com/post/49 <CENTER>&nbsp;</CENTER> <DIV class=OpenFootRight></DIV> <DIV class=OpenFootLeft></DIV> <DIV class=OpenFootMain></DIV> <DIV class=OpenHeadRight></DIV> <DIV class=OpenHeadLeft></DIV> <DIV class=OpenHeadMain></DIV> <DIV class=OpenBorderRight> <DIV class=OpenBorderLeft> <DIV class=OpenContent> <P style="TEXT-ALIGN: center"><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)"><B>عکاسی پرتره برای افراد تازه کار</B></SPAN></SPAN><BR><BR></P> <DIV class=post-more> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">عکاسی پرتره به معنای عکاسی از یک شخص یا یک گروه کوچکی از انسان ها است (پرتره گروهی)، که مسئله عمده و غالب در این میان چهره و بیان حالات آن است. هدف این نوع عکاسی نشان دادن شباهت ها، حالت ها و شخصیت وموضوع است که بیان کننده یک داستان خاص است. تمرکز اصلی تصویر اغلب چهره است ام در بعضی از موارد قسمت های دیگر بدن شخص به طور پس زمینه در کادر قرار می گیرد. در اینجا پرتره هایی را می بینید که هدفی غیر حرفه ایی داشته و صرفاً برای جمع آوری خاطرات یا کارهای شخصی گرفته شده اند. اما در این میان عکس هایی نیز برای هدف های تبلیغاتی گرفته شده اند که برای پوستر ها، بیلبورد ها، جلد های CD، جلد های کتاب و غیره استفاده می شوند.</SPAN></DIV><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">جدا از مورد هدف، شما امروز از این نکات درباره گرفتن عکس های پرتره بی نظیر که ما به شما ارائه می دهیم، خوشحال خواهید شد. اگر عکاسی پرتره یکی از هنرهای مورد علاقه شماست، پس این مقاله مال شماست. و اگر شما در این زمینه تازه کار هستید، امیدوارم که این نکات به شما کمک کند تا بتوانید تصاویر پرتره زیبایی خلق کنید.</SPAN></DIV> <DIV id=photoshow><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>1. هدفتان را مشخص کنید.</STRONG></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/portrait-photography-tips/1-know-purpose.jpg" rel=lightbox43 target=_blank><IMG border=0 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/portrait-photography-tips/1-know-purpose.jpg" width=430 height=258></A></SPAN><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">عکس از: دیانا بووا (Dina Bova)</SPAN></DIV><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">قبل از گرفتن عکس، باید هدف آن را بدانید. روش گرفتن عکس و ظاهر آن بر چگونگی استفاده از آن عکس تاثیر دارد. با این کار شما می توانید تشخیص دهید که آیا به یک نمای بزرگ از صورت احتیاج دارید یا تنها عکسی از یک زاویه از آن کافی است. همچنین می توانید تشخیص دهید که این عکس باید افقی گرفته شود یا عمودی. مثل اینکه زمانی که می خواهید از صورت یک بچه برای تبریک تولد یا آگهی عکس بگیرید آن عکس باید افقی باشد.</SPAN></DIV><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>2. موضوعتان را انتخاب کنید.</STRONG></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/portrait-photography-tips/2-choose-subject.jpg" rel=lightbox43 target=_blank><IMG border=0 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/portrait-photography-tips/2-choose-subject.jpg" width=430 height=258></A></SPAN><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">عکس از: نیک ویلروز (nickwheeleroz)</SPAN></DIV><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">با توجه به نوع عکسی که شما می خواهید، موضوع یا مدلتان را انتخاب کنید. این می تواند هرکسی باشد که فکر می کنید برای پروژه شما مناسب است. اگر برای پروژه بازرگانی کار می کنید، بهتر است که یک مدل خوب که ظاهری دوستانه و صمیمی دارد را انتخاب کنید. نیازی نیست که مدل شما خیلی زیبا و جذاب باشد. تنها این مهم است که مدل شما در چشم بیننده چه طور به نظر برسد و بتواند پیام مد نظر را به طور درست برساند. اگر شما تنها عکسی می گیرید که با مزه یا تنها برای استفاده شخصی باشد، هر موضعی را که به نظرتان جالب است را انتخاب کنید.</SPAN></DIV><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>3. موقعیت را انتخاب کنید.</STRONG></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/portrait-photography-tips/3-choose-location.jpg" rel=lightbox43 target=_blank><IMG border=0 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/portrait-photography-tips/3-choose-location.jpg" width=430 height=258></A></SPAN><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">عکس از: جفری جونز (Geoffrey Jones)</SPAN></DIV><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">به این موقعیت که برای عکسبرداری بسیار مناسب است نگاه کنید. می بینید که پس زمینه خوب است. از استفاده از پس زمینه هایی که شلوغ هستند و موضوع شما را از لحاظ بصری به داخل محیط می کشند خودداری کنید. محیط هایی را انتخاب کنید که تاکید و تمرکز بیشتری به موضوع شما می دهند. همچنین می توانید از پرده های پس زمینه استفاده کنید.</SPAN></DIV><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>4. ژست ها را برنامه ریزی کنید.</STRONG></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/portrait-photography-tips/4-plan-poses.jpg" rel=lightbox43 target=_blank><IMG border=0 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/portrait-photography-tips/4-plan-poses.jpg" width=430 height=258></A></SPAN><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">عکس از: استفانی توسلی (Stéphanie Toselli)</SPAN></DIV><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">قبل از شروع کار، باید چندین ژست در ذهنتان داشته باشید. با این کار عکس های شما بیشتر انرژیتیک می شوند. با این کار دیگر نیازی نیست که زیاد از حد درباره ژست ها در حین عکاسی فکر کنید، مدل شما خسته نمی شود و وقت شما نیز تلف نمی شود. بنابراین ابتدا زمانی را به برنامه ریزی ژست ها اختصاص دهید و سعی کنید که آن ها خلاقانه باشند. زمانی که به مکان عکاسی می آیید، مطمئن شوید که تمام برنامه را به درستی انجام بدهید. این به شما بستگی دارد که چگونه احساسات آن ها را به درستی نشان دهید.</SPAN></DIV><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>5. از حالت ها متفاوت احساسی عکاسی کنید. </STRONG></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/portrait-photography-tips/5-different-emotions.jpg" rel=lightbox43 target=_blank><IMG border=0 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/portrait-photography-tips/5-different-emotions.jpg" width=430 height=258></A></SPAN><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">عکس از: ایلیا راشاپ (Ilya Rashap)</SPAN></DIV><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">تنها بر روی لبخند زدن تمرکز نکنید. در این میان باید حالات احساسی گوناگونی در چهره مدل وجود داشته باشند. بعضی از عکس ها ممکن است دندان ها را نشان دهند، بعضی دیگر نه. بعضی ممکن است جدی باشند، بعضی دیگر مرموز باشند. حتی بعضی از اوقات تصویر پرتره ظاهر ناراحت و غمگینی را دارد. حالات متفاوت احساسی را تجربه کنید، از نتیجه آن خوشتان خواهد آمد.</SPAN></DIV><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>6. از اسباب و وسایل مختلف استفاده کنید.</STRONG></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/portrait-photography-tips/6-use-props.jpg" rel=lightbox43 target=_blank><IMG border=0 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/portrait-photography-tips/6-use-props.jpg" width=430 height=258></A></SPAN><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">عکس از: سندی پاورز (Sandy Powers)</SPAN></DIV><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">استفاده از اسباب و وسایل به مدل شما کمک می کند تا بتواند احساس راحتی کند. با این وسایل تصویر حالت درام می گیرد. این وسایل می تواند در تعریف داستان عکس شما کمک کننده باشد. همچنین می تواند به تصویر شما ظاهری جالب و یا مرموز بدهید. می توانید ببینید که تصاویری که در آن ها از اسباب و وسایل استفاده شده است تاثیر بیشتری بر بیننده دارند.</SPAN></DIV><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>7. داشتن یک ظاهر صادقانه.</STRONG></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/portrait-photography-tips/7-candid-look.jpg" rel=lightbox43 target=_blank><IMG border=0 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/portrait-photography-tips/7-candid-look.jpg" width=430 height=258></A></SPAN><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">عکس از: اروان نانگالو (Ervan Nanggalo)</SPAN></DIV><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">یک تصویر زمانی که صادقانه باشد می تواند داستان های بیشتری را بیان کند. شما می توانید در حالی که از مدل می خواهید که ژست مورد نظر را در مقابل دوربین بگیرد، ظاهر صادقانه تصویر را نیز حفظ کند. تنها کافی است که به مدل بگویید که در زمان عکاسی به سمت دیگری نگاه کند. مثلاً چیزی در محیط اطراف مانند گل یا چیز های دیگر. با این کار شما ظاهر تصویر را به گونه ایی نشان می دهید که بدون روش هنری گرفته شده است. در این حالت تصویر شما ظاهری جاب تر به خود می گیرد.</SPAN></DIV><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>8. لنز های متفاوت را تجربه کنید. </STRONG></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/portrait-photography-tips/8-different-lenses.jpg" rel=lightbox43 target=_blank><IMG border=0 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/portrait-photography-tips/8-different-lenses.jpg" width=430 height=258></A></SPAN><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">عکس از: سنجو هیم (senju-hime)</SPAN></DIV><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">زمانی که عکس پرتره می گیرید از لنز های گوناگون استفاده کنید. با این کار نتایج متنوعی می گیرید. تصویر شما ظاهر متفاوتی می گیرد. البته، این تفاوت ها زمانی به وجود می آید که شما مثلاً از لنز 50mm یا 24 mm استفاده کنید. هر کدام از این لنز ها را که استفاده کنید نتیجه ایی را که می خواهید را به شما می دهد.</SPAN></DIV><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>9. از کادربندی های متفاوتی استفاده کنید.</STRONG></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/portrait-photography-tips/9-use-frame.jpg" rel=lightbox43 target=_blank><IMG border=0 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/portrait-photography-tips/9-use-frame.jpg" width=430 height=258></A></SPAN><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">عکس از: مونیکا پن کوکو (Monika Penkuku)</SPAN></DIV><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">راه های متفاوتی برای استفاده از کادربندی در تصویر وجود دارد. صرفاً با قرار دادن ژست مدل در یک قاب در یا خم شدن بر روی یک میز یک فریم یا کادر مناسب ایجاد می شود. به دنبال راه های خلاقانه بگردید تا تصویر شما ظاهری جذاب پیدا کند تا شما بتوانید چشم ها را به روی موضوعتان هدایت کنید. با یک روش هوشمندانه از محیط اطراف به عنوان یک فریم استفاده کنید و یک عکس بی نظیر خلق کنید.</SPAN></DIV><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>10. نور پردازی های متفاوت را امتحان کنید.</STRONG></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/portrait-photography-tips/10-diff-lightings.jpg" rel=lightbox43 target=_blank><IMG border=0 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/portrait-photography-tips/10-diff-lightings.jpg" width=430 height=258></A></SPAN><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">عکس از: بیل گکاس (Bill Gekas)</SPAN></DIV><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">می توانید با استفاده از نورپردازی متفاوت به تصاویر پرتره یک احساس خاص و بی نظیر بدهید. می توانید با نورپردازی بیش از حد تصویر را روشن تر کرده یا با نورپردازی کم آن را تیره تر کنید. زمانی که از نورپردازی استفاده می کنید، باید تصویر چهره حالت واضحی داشته باشد. زمانی که در فضای باز عکاسی می کنید باید چهره موضوع مستقیم در برابر خورشید نباشد و بر روی چهره نورپردازی کنید تا به درستی نشان داده شود. همچنین شما می توانید در "ساعت های طلایی" روز در فضای باز از چهره عکسبرداری کنید تا در پوست درخشش خاصی ایجاد شود. برای عکاسی در محیط های بسته، می توانید موضوع را در کنار پنجره قرار دهید تا یک نور نرم غیر مستقیم بر موضوع ایجاد شود. همچنین می توانید از وسایل نورپردازی استفاده کنید.</SPAN></DIV><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>11. فریم را پر کنید. </STRONG></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/portrait-photography-tips/11-fill-frame.jpg" rel=lightbox43 target=_blank><IMG border=0 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/portrait-photography-tips/11-fill-frame.jpg" width=430 height=258></A></SPAN><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">عکس از: یوجیستریا یوگاسارا (Yudhistira Yogasara)</SPAN></DIV><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">یک عکس پرتره می تواند ظاهر بسیار متفاوتی از تصاویری که در شبکه های اجتماعی می بینید داشته باشد. این کار را می توانید با پر کردن فریم عکس و نشان دادن جزئیات بییشتر انجام دهید. می توانید بر روی چهره موضوع بزرگنمایی کنید. همچنین می توانید به طور خلاقانه ایی بر روی دست ها، چشم ها، مو ها و غیره بزرگنمایی کنید. با این کار قطعاً عکس شما متمایز و زیبا می شود.</SPAN></DIV><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>12. از زاویه های گوناگون استفاده کنید.</STRONG></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/portrait-photography-tips/12-different-angles.jpg" rel=lightbox43 target=_blank><IMG border=0 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/portrait-photography-tips/12-different-angles.jpg" width=430 height=258></A></SPAN><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">عکس: از شاتر استوک (shutterstock)</SPAN></DIV><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">در کنار نورپردازی ها و کادربندی های متفاوتی که شما می توانید اعمال کنید، می توانید از زاویه های گوناگون نیز استفاده کنید. این می تواند در عکس های شما جذابیت و سرگرمی ایجاد کند. همچنین می تواند افکت های متنوعی در عکس ایجاد کرده و تاکید بیشتری بر روی بعضی از قسمت های سوژه داشته باشد. زاویه هایی را که به نظرتان خوب می آیند را تجربه کنید. قطعاً می توانید از انجام آن لذت ببرید و عکس های زیبایی بگیرید. زمانیکه این عکس ها را به طور خالصانه می گیرید، از یک لنز واید (wide-angle) برای عکاسی از محیط اطراف شئ استفاده کنید، تا بتوانید داستان کار را بهتر بیان کنید.</SPAN></DIV><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>حالا نوبت شماست</STRONG></SPAN></DIV><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">عکاسی پرتره بسیار جالب است مخصوصاً با استفاده از راه های متنوعی که می تواند در گرفتن عکس های زیبا به ما کمک کند. از خلاقیتتان استفاده کنید تا به نتایج عالی دست یابید. اگر دوست داشته باشید می توانید نکاتی برای عکاسی زندگی ساکن، نکات عکاسی ماکرو و دیگر نکات عکاسی را ببنید تا برای شما کمک کننده باشد. آیا تا به حال عکاسی پرتره را تجربه کرده اید؟ آیا می توانید نکات بیشتری به لیست ما اضافه کنید؟</SPAN></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV> text/html 2013-04-09T08:10:44+01:00 daryaienoor.mihanblog.com داریوش باقری آموزش عکاسی، 10 راه برای گرفتن یک پورتره جذاب http://daryaienoor.mihanblog.com/post/48 <CENTER><BR>&nbsp;</CENTER> <DIV class=OpenFootRight></DIV> <DIV class=OpenFootLeft></DIV> <DIV class=OpenFootMain></DIV> <DIV class=OpenHeadRight></DIV> <DIV class=OpenHeadLeft></DIV> <DIV class=OpenHeadMain></DIV> <DIV class=OpenBorderRight> <DIV class=OpenBorderLeft> <DIV class=OpenContent> <P></P> <DIV class=post-more> <DIV align=right></DIV> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">امروز می خواهیم در مورد گرفتن پورتره هایی صحبت کنیم که کمی خارج از چارچوب هستند. پورتره هایی که در آنها تمام قوانین و اصول عکاسی رعایت شده بسیار جالب و جذاب هستند، اما پورتره هایی که در آنها قوانین را شکسته شده است از جذابیت ویژه ای برخوردارند.<BR><BR>می خواهیم نگاهی به راه های موجود برای شکستن قوانین و گرفتن پورتره های برجسته و گیرا و اضافه کردن کمی حالت غیر مترقبه به عکاسی پورتره خواهیم انداخت. امروز 10 نکته در مورد گرفتن پورتره های خارج از چارچوب را با شما در میان خواهیم گذاشت، 10 نکته دیگر را در آینده با شما به اشترک خواهیم گذاست.<BR><BR><BR><BR><B>1. دید یا پرسپکتیو خود را تغییر دهید</B><BR><BR>برای گرفتن بیشتر پورتره ها، دوربین هم سطح و یا نزدیک سطحی که چشم سوژه هست قرار می گیرد. در حالی که این حالت یک صحنه معمول برای گرفتن پورتره است، تغییر دادن کامل زاویه ای که از آن عکس برداری می کنید باعث می شود یک پورتره خارق العاده که باعث شگفتی بیننده شود داشته باشید.</SPAN> <DIV id=photoshow><BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/10-ways-to-take-stunning-portraits/portrait-high-perspective.jpg" target=_blank rel=lightbox39><IMG height=430 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/10-ways-to-take-stunning-portraits/portrait-high-perspective.jpg" width=430 border=0></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">از نمای بالا از سوژه خود عکس برداری کنید و یا روی زمین بخوابید و از پایین عکس بگیرید.</SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/10-ways-to-take-stunning-portraits/portrait-low-perspective.jpg" target=_blank rel=lightbox39><IMG height=312 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/10-ways-to-take-stunning-portraits/portrait-low-perspective.jpg" width=430 border=0></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>2. جهت چشم </STRONG><BR>جهت چشم های سوژه شما تاثیر شگفت انگیزی روی میزان تاثیرگذاری عکس خواهد داشت. در اغلب پورتره ها سوژه مستقیما به لنز نگاه می کند. چیزی که باعث ایجاد ارتباط بین سوژه و بیننده عکس می شود. اما راه های دیگری نیز که می توانید آنها را نیز امتحان کنید.<BR><BR>الف: نگاه کردن به دوربین- از سوژه خود بخواهید به چیزی خارج از میدان دید دوربین نگاه کند. این می تواند حس صداقت و بی پرده بودن را ایجاد کند همچنین در بیننده علاقه ایجاد می کند که دوست دارد بفهمد سوژه به چه چیزی نگاه می کند. این علاقه به ویژه زمانی که در حال نشان دادن نوعی احساسات از خود است، مثلا اینکه سوژه به چه چیزی می خندد و یا چه چیزی باعث شگفت زدگی او شده است نیز رخ می دهد. فقط آگاه باشید که وقتی شما سوژه ای دارید که به خارج از چارچوب نگاه می کند، می توانید نگاه بیننده عکس را نیز به سمتی که سوژه نگاه می کند معطوف کنید.</SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/10-ways-to-take-stunning-portraits/portrait-off-camera.jpg" target=_blank rel=lightbox39><IMG height=361 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/10-ways-to-take-stunning-portraits/portrait-off-camera.jpg" width=430 border=0></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>ب: نگاه کردن درون چارچوب</STRONG><BR>سوژه شما می تواند به چیزی یا کسی درون چارچوب نگاه کند. کودکی که به توپ نگاه می کند، زنی که در حال نگاه کردن به نوزاد خود است، مردی که با حالتی گرسنه به یک بشقاب پاستا می نگرد. وقتی از سوژه خود که در حال نگاه کردن به چیزی درون چارچوب است عکس می گیرید نقطه جذاب دومی را ایجاد کرده اید که با سوژه اول یا اصلی در ارتباط است. این به شما کمک می کند درون تصویر یک داستان نیز داشته باشید.</SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/10-ways-to-take-stunning-portraits/portrait-eyes.jpg" target=_blank rel=lightbox39><IMG height=413 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/10-ways-to-take-stunning-portraits/portrait-eyes.jpg" width=430 border=0></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>3. شکستن قوانین ترکیب</STRONG><BR>وقتی وارد یک ترکیب می شویم با قوانین زیادی سر و کار پیدا می کنیم. تئوری من این است که در حالی که دانستن آنها مفید است، اما شما می توانید نها را بشکنید- چون این کار می تواند به یک نتیجه چشم گیر و جذاب منجر شود.<BR>قرار دادن سوژه در مرکز تصویر گاهی یک تصویر قدرتمند ایجاد خواهد کرد- یا حتی تعیین یک محل ابتکاری برای قرار گرفتن سوژه، مثلا در حاشیه تصویر گاهی باعث ایجاد یک عکس جذاب می شود.</SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/10-ways-to-take-stunning-portraits/portrait-composition.jpg" target=_blank rel=lightbox39><IMG height=287 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/10-ways-to-take-stunning-portraits/portrait-composition.jpg" width=430 border=0></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">یکی دیگر از قوانینی که اغلب در عکاسی پورتره در مورد ان صحبت می کنیم، ایجاد و یا تعیین فضایی است که سوژه باید به آن نگاه کند. این نوع عکاسی به نوبه خود کارایی خوبی دارد، اما این قانون نیز قابل شکسته شده است. گاهی قوانین برای شکسته شدن وضع می شوند.</SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/10-ways-to-take-stunning-portraits/portrait-composition-rules.jpg" target=_blank rel=lightbox39><IMG height=318 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/10-ways-to-take-stunning-portraits/portrait-composition-rules.jpg" width=430 border=0></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>4. تجربه کردن و آزمایش نورها</STRONG><BR>یکی دیگر از عناصر غیر مترقبه ای که شما می توانید در پورتره خود ایجاد کنید راهی است که آنها را روشن می کنید. هنگامی که در مورد استفاده از نور یا نورپردازی در پورتره صحبت می شود، امکانات تقریبا نا محدودی وجود دارد.</SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/10-ways-to-take-stunning-portraits/portrait-lighting.jpg" target=_blank rel=lightbox39><IMG height=500 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/10-ways-to-take-stunning-portraits/portrait-lighting.jpg" width=403 border=0></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">نورپردازی از کناره ها می تواند حالت خاصی ایجاد کند. نورپردازی از پشت و سایه سازی کمک می کند تا ویژگی های و مشخصه های سوژه پنهان شود.<BR>استفاده از تکنیکی مثل فلش آهسته برای گرفتن عکس می تواند باعث ایجاد شگفتی در بیننده شود.</SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/10-ways-to-take-stunning-portraits/portrait-slow-sync-flash.jpg" target=_blank rel=lightbox39><IMG height=285 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/10-ways-to-take-stunning-portraits/portrait-slow-sync-flash.jpg" width=430 border=0></A></SPAN><BR><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>5. انتقال سوژه خارج از منطقه راحت</STRONG><BR>در صحبتی که با یک عکاس انجام دادم، او در مورد عکاسی پورتره صنفی یا تجاری صحبت کرد که با یک تاجر در خانه او انجام داده بود. آنها عکس های زیادی از سر و شانه، از میز کار او، عکس هایی از روبروو انوع دیگری از عکس های صنفی گرفته بودند. این عکس ها کاملا استاندارد بودند- اما چیزی در آنها وجود نداشت که بتواند بیننده را برانگیزد.<BR><BR>عکاس و سوژه موافق بودند که عکس های قابل استفاده و مفید بسیار زیادی گرفته اند ولی آنها به دنبال یک چیز خاص و خارج از کادر بودند. عکاس پیشنهاد کردعکس هایی بگیرند که سوژه در انها در حال پریدن است.</SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/10-ways-to-take-stunning-portraits/portrait-comfort-zone.jpg" target=_blank rel=lightbox39><IMG height=429 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/10-ways-to-take-stunning-portraits/portrait-comfort-zone.jpg" width=430 border=0></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>6. عکس های طبیعی و رک بگیرید </STRONG><BR>گاهی ژست ها یا فیگور ها در عکس ها اصلا خوب خوب نخواهد بود. بعضی از افراد هنگامی که برای عکس انداختن فیگور یا ژست می گیرند خوب به نظر نمی رسند که این موضوع با گرفتن عکس در حالت های عادی برطرف می شود.<BR><BR>از سوژه خود در حال کار کردن، هنگامی که با افراد خانواده هستند و یا در حال انجام کاری می باشند عکس بگیرید. این کار باعث می شود آنها احساس راحتی کنند و شما عکس هایی با عکس العمل های طبیعی بگیرید. ممکن است بخواهید لنز دوربین را بیشتر روی سوژه متمرکز کنید.<BR><BR>این روش در مورد عکای از کودکان بسیار موثر است.</SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/10-ways-to-take-stunning-portraits/portrait-candid.jpg" target=_blank rel=lightbox39><IMG height=285 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/10-ways-to-take-stunning-portraits/portrait-candid.jpg" width=430 border=0></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>7. یک ********** تعریف کنید</STRONG><BR>یک سوژه دیگر به عکس خود اضافه کنید با این کار یک نقطه جذاب دیگر خواهید داشت که جذابیت عکس شما را افزایش می دهد.<BR>بله، با این کار از متمرکز شدن بیش از اندازه بیننده روی سوژه اصلی جلوگیری می کنید و هم نوعی حس داستان گونه در تصویر ایجاد می شود که یک جهت گیری جدید در تصویر ایجاد می کند و به شخصی که در حال گرفتن عکس از او هستید لایه های عمق بیشتری می بخشد.</SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/10-ways-to-take-stunning-portraits/portrait-prop.jpg" target=_blank rel=lightbox39><IMG height=500 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/10-ways-to-take-stunning-portraits/portrait-prop.jpg" width=328 border=0></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>8. روی یک قسمت از بدن متمرکز شوید- کلوزآپ بگیرید</STRONG><BR>لنزی روی دوربین خود نصب کنید که دارای فاصله کانونی بلندی باشد- یا از نزدیک عکس بگیرید که در این صورت می توانید از قسمتی از بدن سوژه خود عکسبرداری کنید. عکس برداری از دست ها، چشم ها، دهان و حتی قسمت های پایین بدن یک شخص، باعث برانگیختن تخیل بیننده عکس می شود.<BR>گاهی چیزهایی که در تصویر نیست بیش از آنچه در تصویر هست پیام ها را منتقل می کند.</SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/10-ways-to-take-stunning-portraits/portrait-close-up.jpg" target=_blank rel=lightbox39><IMG height=295 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/10-ways-to-take-stunning-portraits/portrait-close-up.jpg" width=430 border=0></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>9. قسمتی از سوژه خود را پنهان کنید</STRONG><BR>یکی از عواملی ایجاد تنوع در زمانی که روی قسمتی از بدن سوژه زوم می کنید این است که قسمت هایی از صورت و یا بدن او را پنهان کنید. شما می توانید این کار را با لباس، اشیا، دست های خود سوژه و حتی بیرون قرار دادن قسمتی از بدن خارج از کادر عکاسی انجام دهید.<BR>انجام این کار یعنی شما قسمتی از تصویر را پنهان کرده اید تاتخیلات بیننده را برانگیزید در عین حال توجه آنها را به قسمت هایی که می خواهید بیننده روی آنها متمرکز شود جلب نموده اید.</SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/10-ways-to-take-stunning-portraits/portrait-obscure_002.jpg" target=_blank rel=lightbox39><IMG height=287 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/10-ways-to-take-stunning-portraits/portrait-obscure_002.jpg" width=430 border=0></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>10. عکس های متعدد بگیرید</STRONG><BR>دوربین خود را در حالت 'burst' یا 'continuous shooting' قرار دهید و در یک زمان عکس های متعدد بگیرید. در این حالت شما مجموعه ای از عکس در اختیار دارید که می توانید به جای یک عکس ساکن و خسته کننده همگی آنها را با هم به نمایش بگذارید.<BR>این تکنیک هنگام عکاسی از کودکان و عکس برداری از سوژهای در حال حرکت که دائما در حال تغییر موقعیت خود هستند کارایی خوبی دارد</SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/10-ways-to-take-stunning-portraits/portrait-continuous-shooting.jpg" target=_blank rel=lightbox39><IMG height=161 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/10-ways-to-take-stunning-portraits/portrait-continuous-shooting.jpg" width=430 border=0></A>.</SPAN></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV> text/html 2013-04-09T08:08:56+01:00 daryaienoor.mihanblog.com داریوش باقری نکاتی درباره عکاسی از کودکان http://daryaienoor.mihanblog.com/post/47 <CENTER>&nbsp;</CENTER> <DIV class=OpenFootRight></DIV> <DIV class=OpenFootLeft></DIV> <DIV class=OpenFootMain></DIV> <DIV class=OpenHeadRight></DIV> <DIV class=OpenHeadLeft></DIV> <DIV class=OpenHeadMain></DIV> <DIV class=OpenBorderRight> <DIV class=OpenBorderLeft> <DIV class=OpenContent> <P style="TEXT-ALIGN: center"><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)"><B>نکاتی درباره عکاسی از کودکان</B></SPAN></SPAN><BR></P> <DIV class=post-more><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">عکس برداری دسته جمعی یکی از قدیمی ترین متدهای عکاسی در دنیاست. این نوع عکاسی شامل عکاسی کردن از افراد خانواده، شاگردان یک کلاس و یا مدرسه و همین طور گروه دوستان می باشد. در این پست نکاتی در مورد اینکه چگونه می توانید عکس های گروهی بهتری بگیرید ارائه شده است.</SPAN><BR><BR> <DIV id=gallery><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A title=" " href="http://img.persiangfx.com/main/gallery-large/1289380546_10-tips-to-have-a-fun-kids-photography.jpg" target=_blank><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery-small/1289380546_10-tips-to-have-a-fun-kids-photography.jpg" target=_blank rel=lightbox55><IMG height=254 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery-small/1289380546_10-tips-to-have-a-fun-kids-photography.jpg" width=430 border=0></A></SPAN><BR><BR> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>هنگام عکس برداری از حداقل لوازم استفاده کنید</STRONG><BR>زیادی بودن لوازم و تجهیزات تجملی و نورپردازی می تواند باعث ایجاد ترس و خجالت در کودک شود. بهتر است این نوع عکس برداری را در فضای باز و در حالی که عکاس دور از صحنه قرار دارد انجام شود. در این صورت نیازی به کابل های متعدد و پیچیده استودیو نیز نیست، که این خود باعث وحشت زدگی کودک می شود.<BR><BR><STRONG>قبل از عکس برداری با والدین صحبت کنید</STRONG><BR>والدین می توانند ایده های خوبی در مورد چگونگی عکس برداری به شما ارائه کنند. همیشه قبل از عکس برداری در مکان های عمومی از والدین سوال کنید. اگر قصد دارید از عکس ها برای تبلیغات استفاده کنید، باید از والدین بخواهید فرم رضایت نامه و قرارداد را امضا کنند، چون آنها حق دارند در مورد مسائل مالی آن نظر خود را اعلام کنند.</SPAN><BR></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A title=" " href="http://img.persiangfx.com/main/gallery-large/1289380466_baby_photography.jpg" target=_blank><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery-small/1289380466_baby_photography.jpg" target=_blank rel=lightbox55><IMG height=342 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery-small/1289380466_baby_photography.jpg" width=430 border=0></A></SPAN><BR><BR> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>با کودکان صحبت کنید</STRONG><BR>اگر مجبورید از فاصله نزدیک عکس برداری کنید، بهتر است قبل از کار با کودک صحبت کنید، در این صورت او به شما به چشم یک متجاوز نگاه نمی کند. اینجا جایی است که شما باید از مهارت خود در ایجاد آرامش در افراد در هنگام عکاسی استفاده کنید.<BR><BR><STRONG>از ژست های متعدد بپرهیزید</STRONG><BR>کودکان معمولا کم رو هستند، بنابراین دائما از آنها نخواهید به این حالت یا آن حالت قرار بگیرند. وقتی آنها شما و دوربین تان را پبذیرند و با شما احساس راحتی کنند، شما نیز عکس های بهتری در همه حالات خواهید گرفت.</SPAN><BR></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A title=" " href="http://img.persiangfx.com/main/gallery-large/1289380611_cute-dolls_baby-photography.jpg" target=_blank><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery-small/1289380611_cute-dolls_baby-photography.jpg" target=_blank rel=lightbox55><IMG height=322 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery-small/1289380611_cute-dolls_baby-photography.jpg" width=430 border=0></A></SPAN><BR><BR> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>روی زانو بنشینید </STRONG><BR>بهترین حالت برای دوربین این است که هم سطح با چشم های کودک باشد. این کار باعث می شود عکس جذاب و خوشایند تر شود. پس، به جای اینکه از نقطه نظر بزرگسالان عکس برداری کنید بهتر است وارد دنیای کودکان شوید.<BR><BR><STRONG>تعدادی از عکس ها را از نمای نزدیک بگیرید</STRONG><BR>هر چند بزرگسالان از اینکه از نزدیک از صورت آنها عکس برداری شود راضی نیستند، اما عکس برداری از فاصله نزدیک از کودک می تواند ویژگی های او را بهتر به نمایش بگذارد. کودکان ذاتا دارای حالت چهره بسیار قوی هستند. سعی کنید از صورت آنها از فاصله های نزدیک عکس برداری کنید.</SPAN><BR></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A title=" " href="http://img.persiangfx.com/main/gallery-large/1289380711_eco-baby-photography.jpg" target=_blank><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery-small/1289380711_eco-baby-photography.jpg" target=_blank rel=lightbox55><IMG height=286 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery-small/1289380711_eco-baby-photography.jpg" width=430 border=0></A></SPAN><BR><BR> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>داشتن دستیار همیشه خوب است</STRONG><BR>کودکان را به انجام کاری سرگرم کنید، یک خرس پشمالو، یک توپ یا یک تفنگ آب پاش. بچه ها به سرعت مجذوب اسباب بازی های مورد علاقه خود می شوند و زمانی که کسی از آنها عکس برداری کند از آنها دست می کشند.<BR><BR><STRONG>بی آلایش و خونگرم باشید</STRONG><BR>چرا که نه، شما می توانید با ارائه دلایل کافی از بچه ها بخواهید موقعیت و حالت صورت خود را تغییر دهند. تعریف کردن یک داستان جن و پری می تواند در روی بچه های کمی بزرگ تر تاثیر خوبی داشته باشد، در حالی که گفتن طرز تهیه یک کیک خوشمزه برای بجه های بزرگ تر جذاب تر است. از خلاقیت خود برای انتخاب موضوعات جذاب برای گروه های سنی مختلف کمک بگیرید.</SPAN><BR></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A title=" " href="http://img.persiangfx.com/main/gallery-large/1289381002_heads-up-kaleigh-baby-photography.jpg" target=_blank><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery-small/1289381002_heads-up-kaleigh-baby-photography.jpg" target=_blank rel=lightbox55><IMG height=307 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery-small/1289381002_heads-up-kaleigh-baby-photography.jpg" width=430 border=0></A></SPAN><BR><BR> <DIV style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>به فضاهای باز بروید</STRONG><BR>بیشتر کودکان دوست دارند در فضای باز باشند تا یک محیط بسته و محدود. سعی کنید زمانی عکس برداری را آغاز کنید که خورسید زیاد بالا نیامده است، در این صورت یک محیط گرم و زیبا در عکس ایجاد خواهد شد. همچنین می توانید پلان هایی از کودک در حین بازی بگیرید. .<BR><BR><STRONG>صبر و تحمل خود را بالا ببرید</STRONG><BR>اصولا عکس برداری از کودکان کار آسانی نیست، اما شما باید صبر کنید تا بتوانید بهترین نتیجه را بدست آورید. این بدین معنی نیز هست که ممکن است لازم باشد عکس برداری را به روز بعد موکول کنید. کودکان را نمی توان به آسانی مجبور به ژست گرفتن کرد، مخصوصا زمانی که در حال هوای خود هستند..</SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A title=" " href="http://img.persiangfx.com/main/gallery-large/1289381117_mermaid_sweet_baby-photography.jpg" target=_blank><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery-small/1289381117_mermaid_sweet_baby-photography.jpg" target=_blank rel=lightbox55><IMG height=500 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery-small/1289381117_mermaid_sweet_baby-photography.jpg" width=429 border=0></A></SPAN></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV> text/html 2013-04-09T08:07:47+01:00 daryaienoor.mihanblog.com داریوش باقری عکاسی از کودکان با نکات حرفه ای http://daryaienoor.mihanblog.com/post/46 <CENTER>&nbsp;</CENTER> <DIV class=OpenFootRight></DIV> <DIV class=OpenFootLeft></DIV> <DIV class=OpenFootMain></DIV> <DIV class=OpenHeadRight></DIV> <DIV class=OpenHeadLeft></DIV> <DIV class=OpenHeadMain></DIV> <DIV class=OpenBorderRight> <DIV class=OpenBorderLeft> <DIV class=OpenContent> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)"><B>نمونه های زیبا از عکاسی کودکان</B></SPAN></SPAN><BR></P> <DIV class=post-more><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">همه دوست دارند که از کودکانشان عکس های زیبا بگیرند اما این کار سختی است و عکاسی از کودکان تبدیل به یک کار فوق العاده در عکاسی حرفه ایی شده است.در این پست دسته ایی از عکس هایی دوست داشتنی بچه ها و نکته های خوبی از عکاسی نوزادان وجود دارد. چه یک پدر مهربان هستید چه یک عکاس حرفه ایی این نکات تاثیر بسیار خوبی بر عکاسی شما می گذارد.</SPAN><BR> <DIV align=right><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">بعضی اوقات کودکان می توانند حالتی به عکس بدهند که یک سوپرمدل هم نمی تواند چنین حالتی خلق کند، این به خاطر این است که آن ها کاملا پاک و صادق هستند. این مجموعه شامل عکس هایی از بچه هایی است که حالت های زیبا و فوق العاده ایی به عکس داده اند.<BR><BR><BR><B>نمای نزدیک:</B> اگرچه بچه ها خیلی ناز هستند اما زمانی که از آن ها عکسی با نمای نزدیک بگیرید بامزه تر هم می شوند. و حتی یک قسمت از صورت یا بدنشان هم بسیار زیبا به نظر می رسد، برای مثال عکس هایی که فقط از چشم ها و بینی گرفته می شود بسیار محبوب است.<BR><BR><BR><B>خم شدن: </B>اگر زمان عکاسی خم شوید و عکس را در راستای قد کودک بگیرید عکس بهتری خواهید داشت. نباید عکس از بالا و هم قد شما گرفته شود.<BR><BR><B>استفاده از حداقل وسایل:</B> استفاده از یک سری از وسایل مانند اسباب بازی یا یک T-shirt خلاقانه می تواند عکس شما را جذاب تر کند، اما در انجام این کار زیاده روی نکنید. در اغلب عکس های کودکانه ایی که شما دوست دارید تنها از یک موضوع مثل یک حوله استفاده شده است.<BR><BR><B>مباحثه در رابطه با فلش ها:</B> بعضی بر این عقیده اند که هیچگاه در عکاسی از بچه ها از فلش نباید استفاده کرد، به این دلیل که فلش تمام جزئیات را از بین می برد. اما بعضی دیگر می گویند که زمانی که سایه های شدیدی وجود دارد باید از فلش استفاده کرد. من با دسته عکاسان اول موافق هستم.<BR><BR><B>شکار لحظه ها:</B> لحظه هایی را جستجو کنید که کودک بهترین حالت ها را گرفته است، زمانی که خواب هستند یا در حال لبخند زدن هستند بهترین لحظات است. با تبدیل کردن عکس به یک عکس سیاه و سفید می توانید بیان احساسی عکس را افزایش دهید.<BR><BR><B>عکاسی از بهترین زاویه ها:</B> یک عکس خوب تنها عکسی نیست گه هر دو گوش و دو چشم و بینی در مرکز تصویر وجود داشته باشد.یک عکس خوب عکسی است که دارای نیان احساسی باشد و یک نکته اساسی برای اضافه کردن این احساست پیدا کردن یک زاویه خوب با نورپردازی مناسب است. فقط تمرین کنید تا خیلی زود در مسیر درست قرار بگیرید.<BR><BR><B>تنظیمات:</B> میزان تنظیمات شاتر را بالاتر از 1/250 قرار دهید در غیر این صورت تصویر به اندازه کافی واضح و شارپ نمی شود.</SPAN></DIV> <DIV id=photoshow><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://nzakonova.35photo.ru/photo_258910/"><STRONG><FONT color=#409ac9>Visualizing Dreams </FONT></STRONG></A></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/adorable-baby-photography/beauty-girl-with-red-flowersa.jpg" rel=lightbox47 target=_blank><FONT color=#409ac9><IMG border=0 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/adorable-baby-photography/beauty-girl-with-red-flowersa.jpg" width=430 height=287></FONT></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://www.photosbykathryn.com/photography-portfolio/newborns_photography.php"><STRONG><FONT color=#409ac9>Precious</FONT></STRONG></A></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/adorable-baby-photography/011-ponis-newborn1.jpg" rel=lightbox47 target=_blank><FONT color=#409ac9><IMG border=0 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/adorable-baby-photography/011-ponis-newborn1.jpg" width=430 height=286></FONT></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://www.flickr.com/photos/boopsiedaisy/2176096021"><STRONG><FONT color=#409ac9>Four-ty Winks</FONT></STRONG></A></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/adorable-baby-photography/Four-ty-Winks.jpg" rel=lightbox47 target=_blank><FONT color=#409ac9><IMG border=0 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/adorable-baby-photography/Four-ty-Winks.jpg" width=430 height=287></FONT></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://www.photosbykathryn.com/photography-portfolio/baby_photography.php"><STRONG><FONT color=#409ac9>There You Are!!</FONT></STRONG></A></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/adorable-baby-photography/07-Malkin5x7.jpg" rel=lightbox47 target=_blank><FONT color=#409ac9><IMG border=0 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/adorable-baby-photography/07-Malkin5x7.jpg" width=430 height=286></FONT></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://1x.com/photo/43655/category/mood/latest-additions/childhood-iii"><STRONG><FONT color=#409ac9>Childhood</FONT></STRONG></A></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/adorable-baby-photography/childhood-III.jpg" rel=lightbox47 target=_blank><FONT color=#409ac9><IMG border=0 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/adorable-baby-photography/childhood-III.jpg" width=430 height=306></FONT></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://zhamkov.35photo.ru/photo_82087/"><STRONG><FONT color=#409ac9>God's Gift</FONT></STRONG></A></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/adorable-baby-photography/god-gift.jpg" rel=lightbox47 target=_blank><FONT color=#409ac9><IMG border=0 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/adorable-baby-photography/god-gift.jpg" width=430 height=287></FONT></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://mariag.35photo.ru/photo_122149/"><STRONG><FONT color=#409ac9>Dancing Lady</FONT></STRONG></A></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/adorable-baby-photography/Dancing-Lady.jpg" rel=lightbox47 target=_blank><FONT color=#409ac9><IMG border=0 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/adorable-baby-photography/Dancing-Lady.jpg" width=430 height=463></FONT></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://500px.com/photo/283132"><STRONG><FONT color=#409ac9>The running kid</FONT></STRONG></A></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/adorable-baby-photography/The-running-kid.jpg" rel=lightbox47 target=_blank><FONT color=#409ac9><IMG border=0 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/adorable-baby-photography/The-running-kid.jpg" width=430 height=430></FONT></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><B><A href="http://www.picturesocial.com/photo/1483478:Photo:69801"><FONT color=#409ac9><STRONG>Baby boy with dad</STRONG> </FONT></A></B></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/adorable-baby-photography/Baby-boy-with-dad.jpg" rel=lightbox47 target=_blank><FONT color=#409ac9><IMG border=0 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/adorable-baby-photography/Baby-boy-with-dad.jpg" width=430 height=286></FONT></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://www.flickr.com/photos/wazari/2117485009/sizes/z/in/photostream/"><STRONG><FONT color=#409ac9>Cute</FONT></STRONG></A></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/adorable-baby-photography/Cute.jpg" rel=lightbox47 target=_blank><FONT color=#409ac9><IMG border=0 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/adorable-baby-photography/Cute.jpg" width=430 height=287></FONT></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://www.flickr.com/photos/comatosed/4879365382/sizes/z/in/photostream/"><STRONG><FONT color=#409ac9>A new perspective on newborns</FONT></STRONG></A></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/adorable-baby-photography/A-new-perspective-on-newborns.jpg" rel=lightbox47 target=_blank><FONT color=#409ac9><IMG border=0 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/adorable-baby-photography/A-new-perspective-on-newborns.jpg" width=334 height=500></FONT></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://www.flickr.com/photos/amandakay/2257817889"><STRONG><FONT color=#409ac9>The Pout</FONT></STRONG></A></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/adorable-baby-photography/the-pout.jpg" rel=lightbox47 target=_blank><FONT color=#409ac9><IMG border=0 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/adorable-baby-photography/the-pout.jpg" width=430 height=430></FONT></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://www.flickr.com/photos/i_love_photography/2656584416"><STRONG><FONT color=#409ac9>Life is good...</FONT></STRONG></A></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/adorable-baby-photography/Life-is-good.jpg" rel=lightbox47 target=_blank><FONT color=#409ac9><IMG border=0 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/adorable-baby-photography/Life-is-good.jpg" width=430 height=280></FONT></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://www.flickr.com/photos/nathij/2401989419"><STRONG><FONT color=#409ac9>Super Cute</FONT></STRONG></A></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/adorable-baby-photography/super-cute.jpg" rel=lightbox47 target=_blank><FONT color=#409ac9><IMG border=0 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/adorable-baby-photography/super-cute.jpg" width=430 height=301></FONT></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://www.flickr.com/photos/29600420@N08/4130210023"><STRONG><FONT color=#409ac9>The Young Model</FONT></STRONG></A></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/adorable-baby-photography/The-Young-Model.jpg" rel=lightbox47 target=_blank><FONT color=#409ac9><IMG border=0 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/adorable-baby-photography/The-Young-Model.jpg" width=430 height=322></FONT></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://www.flickr.com/photos/travelbug_sam/622712387"><STRONG><FONT color=#409ac9>Hat</FONT></STRONG></A></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/adorable-baby-photography/Hat.jpg" rel=lightbox47 target=_blank><FONT color=#409ac9><IMG border=0 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/adorable-baby-photography/Hat.jpg" width=430 height=287></FONT></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://1x.com/photo/44153/all/latest-additions/worlds-best-father-making-chili"><STRONG><FONT color=#409ac9>Worlds Best Father Making Chili)</FONT></STRONG></A></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/adorable-baby-photography/worlds-best-father-making-chili.jpg" rel=lightbox47 target=_blank><FONT color=#409ac9><IMG border=0 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/adorable-baby-photography/worlds-best-father-making-chili.jpg" width=430 height=364></FONT></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://500px.com/photo/1547488?from=editors"><STRONG><FONT color=#409ac9>I'm Hanging Out</FONT></STRONG></A></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/adorable-baby-photography/hannging-girl.jpg" rel=lightbox47 target=_blank><FONT color=#409ac9><IMG border=0 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/adorable-baby-photography/hannging-girl.jpg" width=430 height=287></FONT></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://500px.com/photo/345297"><STRONG><FONT color=#409ac9>Mary</FONT></STRONG></A></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/adorable-baby-photography/mary.jpg" rel=lightbox47 target=_blank><IMG border=0 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/adorable-baby-photography/mary.jpg" width=333 height=500></A></SPAN></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV> text/html 2013-04-09T08:06:31+01:00 daryaienoor.mihanblog.com داریوش باقری چگونه از کودکانمان عکسهای بهتری بگیریم؟ http://daryaienoor.mihanblog.com/post/45 <CENTER>&nbsp;</CENTER> <DIV class=OpenFootRight></DIV> <DIV class=OpenFootLeft></DIV> <DIV class=OpenFootMain></DIV> <DIV class=OpenHeadRight></DIV> <DIV class=OpenHeadLeft></DIV> <DIV class=OpenHeadMain></DIV> <DIV class=OpenBorderRight> <DIV class=OpenBorderLeft> <DIV class=OpenContent> <DIV class=news_header> <H2>چگونه از کودکانمان عکسهای بهتری بگیریم؟</H2> <H3>کودکان یکی از دوست داشتنی ترین موضوعاتی هستند که توجه اطرافیان را برای ثبت‌شان جلب می‌کنند. دنیا پر است از پدر و مادرهایی که مشتاق گرفتن عکس‌های بیشمار از فرزندان عزیزشان هستند.</H3></DIV> <DIV class=news_big_image><A href="http://www.ashena.ir/static/news/normal/how_to_take_better_photos_of_our_children.jpg" target=_blank rel=lightbox46><IMG height=210 alt="چگونه از کودکانمان عکسهای بهتری بگیریم؟" src="http://www.ashena.ir/static/news/normal/how_to_take_better_photos_of_our_children.jpg" width=280 border=0></A></DIV><BR class=clear> <DIV style="MARGIN: 8px; DIRECTION: rtl; FONT-FAMILY: tahoma, sans-serif"> <P>کودکان یکی از دوست داشتنی ترین موضوعاتی هستند که توجه اطرافیان را برای ثبت‌شان جلب می‌کنند. دنیا پر است از پدر و مادرهایی که مشتاق گرفتن عکس‌های بیشمار از فرزندان عزیزشان هستند. پدر و مادرهای زیادی عکس‌هایی که از فرزندانشان گرفته اند را به من نشان می‌دهند، آنها از عکس‌هایشان بسیار خرسند و هیجان‌زده هستند! این هیجان که ناشی از علاقه شدید به فرزندشان است مانع از آن می‌شود که به اشکالات تکنیکی عکس‌هایشان پی ببرند، اشکالاتی از قبیل سایه‌های آزار دهنده، محو بودن تصاویر و کنتراست‌های شدید. خیلی از اوقات والدین موفق نمی‌شوند انرژی، حس و شخصیت فرزندانشان را ثبت کنند، کمک به شما در ثبت لحظات خاطره انگیز فرزندانتان، هدف این مقاله است.<BR><BR>برای شروع، برنامه‌ریزی کنید، از خود بپرسید که چگونه عکسی می‌خواهید؟ و شرایط مناسب برای ثبت آن عکس را محیا کنید. برای مثال، وقتی می‌خواهید از بازی کردن کودک در محیط بیرون و یا زمانی که کودک در حال تمرکز برای درست کردن پازل است، عکس بگیرید، مکان مناسب و لباس مورد نظرتان را انتخاب کنید، تا بتوانید حس مناسب را توام با شرایط مناسب ثبت نمایید. کودکان غیر قابل پیش‌بینی هستند، بنابراین درصد موفقیت شما بستگی زیادی به مود و حالت کودک در زمان عکاسی دارد.<BR><BR>عکسهای زیر، از یک کودک، در یک زمان و مکان و با یک دوربین ثبت شده است، همانطور که حتما شما هم با من موافق هستید عکس شماره2 بسیار زیباتر از عکس شماره1 است، در ادامه به نکاتی اشاره خواهم کرد که باعث موفقیت این عکس شده است.<BR><BR><A href="http://kids.ashena.ir/uploads/pix1.jpg" target=_blank rel=lightbox46><IMG style="MARGIN: 8px; VERTICAL-ALIGN: middle" height=357 alt="" src="http://kids.ashena.ir/uploads/pix1.jpg" width=500 border=0></A><BR><BR><STRONG>چهار فاکتور اساسی در بهبود عکس2 تاثیر داشته‌اند:</STRONG><BR>1- نور 2-زاویه دوربین 3-پس زمینه 4-مقدار زوم<BR><BR>عکس شماره 1 زیر نور شدید خورشید ثبت شده است، سایه‌هایی که زیر چشم افتاده است و همچنین بسته شدن چشم کودک بدلیل تابش مستقیم نور خورشید به چشم می‌باشد. اما در عکس شماره 2 به دلیل قراردادن کودک در سایه، سایه‌ها و کنتراست‌های نامناسب دیده نمی‌شود و همچنین حالت چشم کودک مناسب است و به همین دلیل حس و حالت کودک از طریق چشم بخوبی منتقل می‌شود.<BR><BR><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,153)"><STRONG>نکته1:</STRONG> اگر می‌خواهید از کودک خود در فضای بیرون عکاسی کنید، از قرار دادن وی در تابش نور مستقیم خورشید خودداری کنید.</SPAN><BR><BR>تفاوت دیگری که در 2 عکس فوق وجود دارد، سطح دوربین نسبت به کودک است، در عکس شماره 1 زاویه عکاسی نامناسب است، زیرا کودک را از بالا نگاه می‌کند و حس نگاه یگ بزرگسال به کودک را دارد، اما در عکس شماره 2 دوربین هم ارتفاع کودک است و حس کودک بهتر منتقل می‌شود.<BR><BR><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,153)"><STRONG>نکته2: </STRONG>همواره سعی کنید از ارتفاع هم سطح کودک از آن عکس بگیرید، حتی در صورتی که کودک روی زمین نشسته است شما نیز ارتفاع دوربین را به همان نسبت پایین بیاورید.</SPAN><BR><BR>نکته بعدی دقت به پس‌زمینه می‌باشد، در عکس شماره 1 پس زمینه (Background) دارای روشنایی زیاد است و همین باعث شده است که موضوع را تحت شعاع قرار دهد، اما در عکس شماره 2 وجود یک پس‌زمینه تیره و ساده، باعث جلب توجه بیشتر بیننده به موضوع شده است.<BR><BR><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,153)"><STRONG>نکته3:</STRONG> تا جاییکه می‌توانید سعی کنید پس زمینه تیره و ساده باشد تا موضوع را تحت شعاع قرار ندهد.</SPAN><BR><BR>نکته آخری که در مورد تصاویر بالا می‌توان ذکر کرد، وجود پرسپکتیو نامناسب در تصویر شماره1 است که بعلت نزدیک کردن دوربین به کودک بوجود آمده است، در صورتی‌که در عکس شماره 2 با دور کردن دوربین از کودک و زوم کردن، پرسپکتیو نامناسب دیده نمی‌شود.<BR><BR><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,153)"><STRONG>نکته4:</STRONG> به خاطر داشته باشید در هنگام عکاسی از کودکان کمی فاصله داشته باشید و کمی زوم کنید تا هم پرسپکتیو نامناسب از بین برود و هم سوژه خیلی کوچک نشود.</SPAN></P></DIV></DIV></DIV></DIV> text/html 2013-04-09T07:59:20+01:00 daryaienoor.mihanblog.com داریوش باقری نمونه عکس از مجالس عروسی http://daryaienoor.mihanblog.com/post/44 <CENTER><FONT class=title>نمونه عکس از مجالس عروسی</FONT><BR></CENTER> <DIV class=OpenFootRight></DIV> <DIV class=OpenFootLeft></DIV> <DIV class=OpenFootMain></DIV> <DIV class=OpenHeadRight></DIV> <DIV class=OpenHeadLeft></DIV> <DIV class=OpenHeadMain></DIV> <DIV class=OpenBorderRight> <DIV class=OpenBorderLeft> <DIV class=OpenContent> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN style="COLOR: rgb(0,0,0)"><B>نمونه های زیبا از آثار عکاسان برجسته از مجالس عروسی</B></SPAN></SPAN><BR></P> <DIV class=post-more><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">یک عکس حاوی هزاران کلمه و حرف است، اما به نظر من عکس عروسی چیزی بیش از این ها است. این عکس ها حاوی عشق، قول و قرار، عهد و پیمان، خاطره، صبر و شکیبایی و لذت است. به همین دلیل نمی توان برای آنها قیمت تعیین کرد.</SPAN><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px">عکاسی از مجالس ازدواج راه طولانی را پیموده است. با استفاده از تکنولوژی دوربین های عکاسی و قدرت ابزارهای ویرایش تصویر، عکاسان مجالس ازدواج قادرند عک های دستکاری شده ای از مراسم ازدواج خلق کنند که قبلا انجام چنین کاری امکان پذیر نبود.<BR><BR>وقتی زمان رویارویی با عکاس فرار می رسد، همه زوج ها انتظار دارند عکس های منحصر به فرد و بی نظیری از آنها گرفته شود. پس از جستجوی فراوان توانستیم مجموعه ای از عکس های زیبا از مراسم ازدواج را برای شما گردآوری و به نمایش بگذاریم. در این پست به معرفی 20 عکاس برجسته و آثار هنرمندانه آنها خواهیم پرداخت. ببینید و الهام بگیرید.</SPAN></DIV> <DIV id=photoshow> <DIV align=right><BR><BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>Chris+Lynn</STRONG><BR>یک تیم برنده جایزه Emmy. چشم انداز برجسته و هنرمندانه و عکس های ژورنالیستی زیبا، انها را در سطح بین المللی به همه جهانیان شناساند.<BR><BR><BR><A href="http://www.chrispluslynn.com/"><FONT color=#409ac9>مشاهده وب سایت Chris+Lynn</FONT></A></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/christ-lynn-01.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=263 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/christ-lynn-01.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/christ-lynn-02.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=263 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/christ-lynn-02.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/christ-lynn-03.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=263 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/christ-lynn-03.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/christ-lynn-04.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=263 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/christ-lynn-04.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/christ-lynn-05.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=263 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/christ-lynn-05.jpg" width=430 border=0></FONT></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>Ben Chrisman</STRONG><BR>عکس های عروسی بن تخیلی، صمیمی و بسیار زیبا است. او اخیرا در رده برجسته ترین عکاسان مراسم ازدواج جهان قرار گرفته است.<BR><BR><BR><A href="http://www.benchrisman.com/"><FONT color=#409ac9>مشاهده وب سایت Ben Chrisman</FONT></A></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/ben-chrisman-01.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=286 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/ben-chrisman-01.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/ben-chrisman-02.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=285 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/ben-chrisman-02.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/ben-chrisman-03.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=285 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/ben-chrisman-03.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/ben-chrisman-04.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=286 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/ben-chrisman-04.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/ben-chrisman-06.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=285 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/ben-chrisman-06.jpg" width=430 border=0></FONT></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>Jonas Peterson </STRONG><BR>Jonas Peterson عکاسی است که می داند چگونه داستان ها و اتفاق های اطراف خود را شکار کند.<BR><BR><BR><A href="http://jonaspeterson.com/"><FONT color=#409ac9>مشاهده وب سایت Jonas Peterson </FONT></A></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/jonas-peterson-01.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=500 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/jonas-peterson-01.jpg" width=400 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/jonas-peterson-02.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=500 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/jonas-peterson-02.jpg" width=342 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/jonas-peterson-03.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=287 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/jonas-peterson-03.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/jonas-peterson-04.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=318 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/jonas-peterson-04.jpg" width=430 border=0></FONT></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>Jason Groupp</STRONG><BR>مهارت Jason Groupp در استفاده از پس زمین های زیبا در عکاسی مراسم ازدواج او را برنده جایزه عکاسان برتر دنیا کرده است.<BR><BR><BR><A href="http://jasongroupp.com/main"><FONT color=#409ac9>مشاهده وب سایت Jason Groupp </FONT></A></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/jason-groupp-01.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=258 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/jason-groupp-01.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/jason-groupp-02.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=258 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/jason-groupp-02.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/jason-groupp-04.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=258 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/jason-groupp-04.jpg" width=430 border=0></FONT></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>Mark</STRONG><BR>Mark به عنوان عکاس خبری برای روزنامه ها و مجلات معتبر و آژانس های تبلیغاتی مهم و مشتریان معروف کار کرده است.<BR><BR><BR><A href="http://www.ridoutphotography.com/"><FONT color=#409ac9>مشاهده وب سایت Mark</FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/mark-01.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=287 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/mark-01.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/mark-02.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=287 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/mark-02.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/mark-03.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=287 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/mark-03.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/mark-04.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=287 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/mark-04.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/mark-06.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=287 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/mark-06.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><BR><BR><STRONG>Kitty &amp; Craig Fritz </STRONG><BR>Kitty &amp; Craig Fritz به مدت 6 سال به عنوان عکاس خبری برای Albuquerque Journal کار کرده اند و در حال حاضر به عنوان عکاس مستقل فعالیت می کنند. Craig Fritz شغل خود را به عنوان عکاس خبری در Santa Fe New Mexica آغاز کرد و فینالیست William Randolph Hearst Foundation Journalism شد.<BR><BR><BR><A href="http://www.twinlensimages.com/"><FONT color=#409ac9>مشاهده وب سایت Kitty &amp; Craig</FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/kitty-craig-fritz-02.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=287 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/kitty-craig-fritz-02.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/kitty-craig-fritz-03.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=453 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/kitty-craig-fritz-03.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><BR><BR><STRONG>Sean &amp; Melanie McLellan</STRONG><BR>Sean &amp; Melanie McLellan یک تیم زوج (زن و شوهر) عکاس هستند. آنها به توانایی خود در گرفتن احساسات زیبای افراد و سبک عکاسی خود افتخار می کنند.<BR><BR><BR><A href="http://www.mclellanstyle.com/"><FONT color=#409ac9>مشاهده وب سایت Sean &amp; Melanie McLellan</FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/sean-melanie-mclellan-01.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=287 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/sean-melanie-mclellan-01.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/sean-melanie-mclellan-02.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=287 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/sean-melanie-mclellan-02.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/sean-melanie-mclellan-03.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=287 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/sean-melanie-mclellan-03.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/sean-melanie-mclellan-04.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=287 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/sean-melanie-mclellan-04.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/sean-melanie-mclellan-05.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=287 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/sean-melanie-mclellan-05.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><BR><BR><STRONG>CU Photography</STRONG><BR>CU Photography یک هدف منحصر به فرد و خاص دارد و آن خلق عکس های رمانتیک و هنری است.<BR><BR><BR><A href="http://www.cuphotography.ca/"><FONT color=#409ac9>مشاهده وب سایت CU Photography</FONT></A></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/cu-photography-02.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=335 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/cu-photography-02.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/cu-photography-04.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=320 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/cu-photography-04.jpg" width=430 border=0></FONT></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>Adam Alex </STRONG><BR>شهرت آدام به دلیل گرفتن عکس های پر شور، پر از احساسا و صمیمانه است. با استفاده از تکنیک های نورپردازی و زاویای مناسب او تصاویری خلق می کند که زیبایی و شور و هیجان را تحت تاثیر قرار می دهد.<BR><BR><BR><A href="http://www.adamalexphotography.com/"><FONT color=#409ac9>مشاهده وب سایت </FONT></A></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/adam-alex-01.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=500 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/adam-alex-01.jpg" width=333 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/adam-alex-02.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=287 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/adam-alex-02.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/adam-alex-04.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=287 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/adam-alex-04.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/adam-alex-05.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=287 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/adam-alex-05.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/adam-alex-07.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=287 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/adam-alex-07.jpg" width=430 border=0></FONT></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>Eric Laurits</STRONG><BR>Eric Laurits مهارت خاصی در گرفتن عکس هنرمندان و ستارگان سینما، موسیقی دانان و افراد مشهور دارد. او به عنوان بهترین عکاس در بوستون شناخته می شود.<BR><BR><BR><A href="http://www.ericlauritsweddings.com/"><FONT color=#409ac9>مشاهده وب سایت Eric Laurits</FONT></A></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/eric-laurits-01.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=340 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/eric-laurits-01.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/eric-laurits-02.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=262 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/eric-laurits-02.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/eric-laurits-03.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=310 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/eric-laurits-03.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/eric-laurits-04.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=254 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/eric-laurits-04.jpg" width=430 border=0></FONT></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>Sofie &amp; Paul</STRONG><BR>Sofie &amp; Paul یک تیم عکاسی دو نفره هستند که با هم یک سبک عکاسی مدرن و منحصر به فرد ابداع نموده اند. با بیش از 10 سال سابقه در عکاسی صنعتی، این دو هیجان و اشتیاق زیادی برای عکس برداری از صحنه های به یاد ماندنی با استفاده از با کیفیت ترین و حرفه ای ترین دوربین ها و لنزهای Nikon دارند.<BR><BR><BR><A href="http://www.amorphiaphotography.com/main.php"><FONT color=#409ac9>مشاهده وب سایت Sofie &amp; Paul</FONT></A></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/sofie-paul-01.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=500 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/sofie-paul-01.jpg" width=331 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/sofie-paul-02.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=287 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/sofie-paul-02.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/sofie-paul-03.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=321 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/sofie-paul-03.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/sofie-paul-05.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=321 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/sofie-paul-05.jpg" width=430 border=0></FONT></A></SPAN><BR><BR> <DIV align=right><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>Anna Kuperberg</STRONG><BR>آنا کار خود را به عنوان عکاس مراسم ازدواج و عکاس خبری مستقیما از مدرسه هنر آغاز کرد.<BR><BR><BR><A href="http://www.kuperbergweddings.com/"><FONT color=#409ac9>مشاهده وب سایت Anna Kuperberg</FONT></A></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/anna-kuperberg-01.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=287 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/anna-kuperberg-01.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/anna-kuperberg-02.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=287 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/anna-kuperberg-02.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/anna-kuperberg-03.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=288 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/anna-kuperberg-03.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/anna-kuperberg-04.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=285 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/anna-kuperberg-04.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/anna-kuperberg-05.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=285 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/anna-kuperberg-05.jpg" width=430 border=0></FONT></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>Punam Bean</STRONG><BR>Punam Bean در شهر نیویورک آمریکا یک استودیوی عکاسی دارد. او اساسا به عنوان عکاس خبری فعالیت می کند.<BR><BR><BR><A href="http://www.punambean.com/"><FONT color=#409ac9>مشاهده وب سایت</FONT></A></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/punam-bean-01.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=290 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/punam-bean-01.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/punam-bean-03.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=290 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/punam-bean-03.jpg" width=430 border=0></FONT></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>John Michael Cooper</STRONG><BR>John Michael Cooper یک عکاس 22 ساله کهنه کار است. ابتدا به دلیل سبک غیر متعارفش در ارتباط با انتخاب لباس های عروس غیر معمولی در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفت.<BR><BR><BR><A href="http://www.awps.org/studio_altf.html"><FONT color=#409ac9>مشاهده وب سایت John Michael Cooper</FONT></A></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/john-michael-cooper-01.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=287 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/john-michael-cooper-01.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/john-michael-cooper-02.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=285 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/john-michael-cooper-02.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/john-michael-cooper-03.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=285 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/john-michael-cooper-03.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/john-michael-cooper-04.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=285 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/john-michael-cooper-04.jpg" width=430 border=0></FONT></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>Greg Bumatay</STRONG><BR>سبک عکاسی Greg Bumatay قدیمی و جذاب است. او بسیار خونسرد است و اعتقاد دارد باید به عروس و داماد اجازه داد از روز ازدواج خود لذت ببرند بدون اینکه مزاحمت های بی مورد و غیر ضروری برای آنها ایجاد نمود.<BR><BR><BR><A href="http://bumataystudio.com/"><FONT color=#409ac9>مشاهده وب سایت Greg Bumatay</FONT></A></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/greg-bumatay-02.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=287 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/greg-bumatay-02.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/greg-bumatay-04.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=277 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/greg-bumatay-04.jpg" width=430 border=0></FONT></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>Pablo Lopez Ortiz</STRONG><BR>Pablo Lopez Ortiz از سال 1999 وارد عرصه عکاسی دیجیتال شد. او از مطالعه، دیدن و یاد گرفتن دست نکشیده و با حساسیت و وسواس فراوان صحنه های و لحظات ناب و بکر تکرار نشدنی را شکار می کند.<BR><BR><BR><A href="http://www.pablolopezortiz.com/"><FONT color=#409ac9>مشاهده وب سایت Pablo Lopez Ortiz</FONT></A></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/pablo-lopez-ortiz-01.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=286 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/pablo-lopez-ortiz-01.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/pablo-lopez-ortiz-02.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=270 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/pablo-lopez-ortiz-02.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/pablo-lopez-ortiz-03.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=281 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/pablo-lopez-ortiz-03.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/pablo-lopez-ortiz-04.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=284 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/pablo-lopez-ortiz-04.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/pablo-lopez-ortiz-05.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=284 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/pablo-lopez-ortiz-05.jpg" width=430 border=0></FONT></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>Chris &amp; Katie</STRONG><BR>Chris &amp; Katie بنیانگذاران موسسه 6 از 4 هستند. تمرکز آنها بیشتر روی عکس خانوادگی و عکاسی از لحظات زوج ها در سفر است. هدف و آرزوی آنها ثبت لحظات برای نسل های آینده است.<BR><BR><BR><A href="http://6offour.com/"><FONT color=#409ac9>مشاهده وب سایت Chris &amp; Katie</FONT></A></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/chris-kate-01.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=264 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/chris-kate-01.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/chris-kate-02.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=285 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/chris-kate-02.jpg" width=430 border=0></FONT></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/chris-kate-03.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=287 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/chris-kate-03.jpg" width=430 border=0></FONT></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>Amanda &amp; Nate Reynolds</STRONG><BR>Amanda &amp; Nate Reynolds یک تیم زن و شوهری هستند که عاشق آشنا شدن با عروس و دامادهای جدید و ثبت لحظات عاشقانه آنها هستند. آنها نه تنها خاطره خوبی در ذهن مشتریان خود باقی می گذارند بلکه خودشان نیز این خاطرات را گرامی می دارند.<BR><BR><BR><A href="http://www.turtlepondphotography.com/"><FONT color=#409ac9>مشاهده وب سایت Amanda &amp; Nate Reynolds</FONT></A></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/amanda-nate-reynolds-04.jpg" target=_blank rel=lightbox49><FONT color=#409ac9><IMG height=288 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/amanda-nate-reynolds-04.jpg" width=430 border=0></FONT></A></SPAN><BR><BR><BR> <DIV align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><STRONG>Matt &amp; Angie Sloan </STRONG><BR>Matt &amp; Angie Sloan یک زوج عکاس هستند که بیشتر در زمینه عکاسی پورتره عروس و داماد فعالیت می کنند.<BR><BR><BR><A href="http://www.sloanphotographers.com/"><FONT color=#409ac9>مشاهده وب سایت Matt &amp; Angie Sloan </FONT></A></SPAN></DIV><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/matt-angie-sloan-01.jpg" target=_blank rel=lightbox49><IMG height=287 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/matt-angie-sloan-01.jpg" width=430 border=0></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/matt-angie-sloan-02.jpg" target=_blank rel=lightbox49><IMG height=287 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/matt-angie-sloan-02.jpg" width=430 border=0></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/matt-angie-sloan-03.jpg" target=_blank rel=lightbox49><IMG height=500 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/matt-angie-sloan-03.jpg" width=333 border=0></A><BR><A href="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/matt-angie-sloan-04.jpg" target=_blank rel=lightbox49><IMG height=172 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://img.persiangfx.com/main/gallery/wedding-photography-20-top-photographers/matt-angie-sloan-04.jpg" width=430 border=0></A></SPAN></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV> text/html 2013-04-09T07:55:55+01:00 daryaienoor.mihanblog.com داریوش باقری عكاسی با دوربین دیجیتال http://daryaienoor.mihanblog.com/post/43 <DIV class=OpenFootRight></DIV> <DIV class=OpenFootLeft></DIV> <DIV class=OpenFootMain></DIV> <DIV class=OpenHeadRight></DIV> <DIV class=OpenHeadLeft></DIV> <DIV class=OpenHeadMain></DIV> <DIV class=OpenBorderRight> <DIV class=OpenBorderLeft> <DIV class=OpenContent> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><FONT color=#ff0000><SPAN lang=ar-sa><B>عكاسی با دوربین دیجیتال </B>(قسمت اول)</SPAN></FONT></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN lang=ar-sa>احتمالاً در مورد دوربین های دیجیتالی كه همه كار می كنند، بسیار شنیده اید. فقط كافیست دكمه ای را فشار دهید و به طور اعجاب آوری عكس های زیبایی خلق كنید. آیاهر چه دوربین بهتری داشته باشید عكسهای بهتری نیز خواهید داشت.؟ شاید این گونه نباشد!</SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN lang=ar-sa>حقیقت این است كه شما می توانید با یك دوربین ساده و ارزان قیمت، عكسهای زیبایی بگیرید و یا با یك دوربین گران قیمت، عكسهای ضعیفی بگیرید. این دوربین نیست كه عكسهای زیبایی می گیرد بلكه عكاس است. با كمی آگاهی و تمایل به انجام تنظیم های لازم در موقعیتهای مختلف می توانید از ساده ترین دوربین ها عكسهای با ارزشی بیرون بكشید.</SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN lang=ar-sa>این مقاله به شما كمك خواهد تا عكسهای زیبایی بگیرید و در عكاسی دیجیتال مانند یك فرد حرفه ای عمل كنید.</SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><FONT color=#ff0000><SPAN lang=ar-sa>1ــ رنگ ها را گرمتر كنید</SPAN></FONT></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN lang=ar-sa>آیا تا بحال توجه كرده اید كه رنگ عكس هایتان سرد و بی روح است؟ مشكل اینجاست كه در قسمت تنظیمات دوربین گزینه (</SPAN><SPAN lang=en-us>default</SPAN><SPAN lang=ar-sa>) برای </SPAN><SPAN lang=en-us>White Balance</SPAN><SPAN lang=ar-sa> یا ( </SPAN><SPAN lang=en-us>W B</SPAN><SPAN lang=ar-sa> )</SPAN><SPAN lang=en-us> </SPAN><SPAN lang=ar-sa>در حالت </SPAN><SPAN lang=en-us>Auto </SPAN><SPAN lang=ar-sa>می باشد كه برای اكثر تصویرها مناسب است اما در حالت </SPAN><SPAN lang=en-us>Auto</SPAN><SPAN lang=ar-sa> تصاویر تمایل به رنگ های سرد دارند.</SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN lang=ar-sa>زمانی كه از یك منظر در هوای آفتابی عكس می گیرید </SPAN><SPAN lang=en-us>White Balance</SPAN><SPAN lang=ar-sa> را از </SPAN><SPAN lang=en-us>Auto </SPAN><SPAN lang=ar-sa>به </SPAN><SPAN lang=en-us>Cloudy </SPAN><SPAN lang=ar-sa>تغییر دهید. بله در هوای آفتابی دوربین را روی هوای ابری تنظیم كنید. این تنظیم مانند این است كه یك فیلتر گرم مناسب استفاده كنید. این عمل باعث می شود كه رنگ های زرد و قرمز غلیظتر به نظر برسند و به اصطلاح عكس شما گرمتر شود. در زیر دو عكس را ملاحظه می كنید شكل </SPAN><SPAN lang=en-us>1a </SPAN><SPAN lang=ar-sa>در حالت </SPAN><SPAN lang=en-us>auto </SPAN><SPAN lang=ar-sa>و شكل </SPAN><SPAN lang=en-us>1b </SPAN><SPAN lang=ar-sa>در حالت </SPAN><SPAN lang=en-us>Cloudy </SPAN><SPAN lang=ar-sa>گرفته شده است. دو تصویر را مقایسه كنید انتخاب با شماست.</SPAN></SPAN></P> <TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellPadding=2 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD width="100%"> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://www.yadbegir.com/main/photography/org/fig-1a-cool.jpg" target=_blank rel=lightbox83><IMG height=324 alt="نكات عكاسی دیجیتال" src="http://www.yadbegir.com/main/photography/org/fig-1a-cool.jpg" width=320 border=0></A></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD width="100%"> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><FONT color=#800000><SPAN lang=ar-sa>عكس 1</SPAN><SPAN lang=en-us>a</SPAN></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD width="100%"> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://www.yadbegir.com/main/photography/org/fig-1b-warm.jpg" target=_blank rel=lightbox83><IMG height=324 alt="نكات عكاسی دیجیتال" src="http://www.yadbegir.com/main/photography/org/fig-1b-warm.jpg" width=320 border=0></A></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD width="100%"> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><FONT color=#800000><SPAN lang=ar-sa>عكس </SPAN><SPAN lang=en-us>1b</SPAN></FONT></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE> <P></P> <P></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN lang=ar-sa>حتماً این عمل را امتحان كنید و چند عكس در فضای آزاد بگیرید ابتدا در حالت </SPAN><SPAN lang=en-us>Auto </SPAN><SPAN lang=ar-sa>سپس </SPAN><SPAN lang=en-us>Cloudy </SPAN><SPAN lang=ar-sa>و عكسها را در كامپیوتر مقایسه كنید. من حدس می زنم عكسهای گرمتر را ترجیح خواهید داد.</SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><FONT color=#ff0000><SPAN lang=ar-sa>2ــ فیلتر پلارایزر (</SPAN><SPAN lang=en-us>Polarizer)</SPAN></FONT></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN lang=ar-sa>اگر می خواهید عكس هایتان واقعاً قوی باشند،از یك فیلتر پلارایزر استفاده كنید. یك پلارایزر فیلتری است كه هر عكاسی برای عكاسی در فضای آزاد باید در اختیار داشته باشد. با كاهش تشعشع ها و انعكاسهای ناخواسته، عكسهایی كه از فیلتر پلارایزر استفاده می كنند باارزش و دارای رنگهای سیرتری هستند به خصوص تصاویر آسمان.</SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN lang=ar-sa>اگر دوربین شما قابلیت نصب فیلتر را ندارد ناامید نشوید چون حقه ای هست كه بنده سالهاست از آن با دوربین معمولی خودم استفاده می كنم، اگر یك عینك دودی با كیفیت خوب دارید شیشه های آنها را بیرون بیاورید و آنها را تا حد امكان نزدیك لنز دوربین قرار دهید سپس در </SPAN><SPAN lang=en-us>LCD </SPAN><SPAN lang=ar-sa>دوربین خود دقت كنید كه لبه های شیشه ای عینك در عكس نیفتد. عكس </SPAN><SPAN lang=en-us>2a </SPAN><SPAN lang=ar-sa>بدون فیلتر گرفته شده است و عكس </SPAN><SPAN lang=en-us>2b </SPAN><SPAN lang=ar-sa>با فیلتر پلارایزر خود مقایسه كنید و قضاوت كنید.</SPAN></SPAN></P> <TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellPadding=2 width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD align=middle width="100%"><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://www.yadbegir.com/main/photography/org/fig-2a-nopola.jpg" target=_blank rel=lightbox83><IMG height=250 alt="نكات عكاسی دیجیتال" src="http://www.yadbegir.com/main/photography/org/fig-2a-nopola.jpg" width=320 border=0></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD align=middle width="100%"><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><FONT color=#800000><SPAN lang=ar-sa>عكس </SPAN><SPAN lang=en-us>2a</SPAN></FONT></SPAN></TD></TR> <TR> <TD align=middle width="100%"><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://www.yadbegir.com/main/photography/org/fig-2b-pola.jpg" target=_blank rel=lightbox83><IMG height=250 alt="نكات عكاسی دیجیتال" src="http://www.yadbegir.com/main/photography/org/fig-2b-pola.jpg" width=320 border=0></A></SPAN></TD></TR> <TR> <TD align=middle width="100%"><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><FONT color=#800000><SPAN lang=ar-sa>عكس </SPAN><SPAN lang=en-us>2b</SPAN></FONT></SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE> <P></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN lang=ar-sa>برای اینكه بهترین نتیجه را بگیرید طوری پشت دوربین قرار بگیرید كه آفتاب از شانه سمت راست یا چپ شما بتابد. فیلتر پلارایزر زمانی<SPAN lang=en-us> </SPAN>بهترین نتیجه را خواهد داشت</SPAN><SPAN lang=en-us> </SPAN><SPAN lang=ar-sa>كه منبع نور با زاویه 90 درجه بتابد .</SPAN></SPAN></P> <P></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN lang=ar-sa><B><FONT color=#ff0000>عكاسی با دوربین دیجیتال</FONT></B> <FONT color=#ff0000>(قسمت دوم)</FONT></SPAN></SPAN></P> <P align=center></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><FONT color=#ff0000><SPAN lang=ar-sa>3ــ درخشش در تصاویر گرفته شده در فضای آزاد</SPAN></FONT></SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN lang=ar-sa>یكی دیگر از قابلیتهای باارزش دوربین دیجیتال كه مورد توجه قرار نگرفته است، قابلیت انتخاب فلاش دوربین است. یعنی شما به عنوان عكاس حتی در هوای آفتابی و در نور زیاد می توانید با فلاش عكس بگیرید. این ویژگی در دوربین های دیجیتال معمولاً با </SPAN><SPAN lang=en-us>flash on </SPAN><SPAN lang=ar-sa>یا </SPAN><SPAN lang=en-us>fill flash </SPAN><SPAN lang=ar-sa>فعال می شود. و شما این قدرت را خواهید داشت كه عكسهای زیبایی در فضای آزاد بگیرید.</SPAN></SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN lang=ar-sa>در مورد </SPAN><SPAN lang=en-us>flash on </SPAN><SPAN lang=ar-sa>دوربین ابتدا از پشت زمینه تصویری تهیه می كند و فلاش دوم نور كافی برای موضوع عكاسی شما فراهم می كند. و نتیجه یك عكس حرفه ای است كه در ساختار عكس شما هر چیزی به اندازه كافی خوب به نظر می رسد</SPAN><SPAN lang=en-us>.</SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://www.yadbegir.com/main/photography/org/fig-3.jpg" target=_blank rel=lightbox83><IMG height=201 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://www.yadbegir.com/main/photography/org/fig-3.jpg" width=320 border=0></A></SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN lang=ar-sa>با قرار دادن موضوع در سایه یك درخت و قرار دادن دوربین در وضعیت </SPAN><SPAN lang=en-us>fill flash</SPAN><SPAN lang=ar-sa> پسر ها و پشت زمینه جلوه لازم را دارند.</SPAN></SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN lang=ar-sa>حال سعی كنید در فضای آزاد با و بدون فلاش عكس بگیرید بخصوص زمانیكه آفتاب از پشت یا از بغل به موهای مشخصی كه عكس می گیرید بتابد حال به درخشش لبه ها توجه كنید. </SPAN></SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN lang=ar-sa>یك تكنیك جالب دیگر این است كه شخصی را كه از او عكس می گیرید در زیر سایه مثلاً یك درخت قرار دهید و با فلاش عكس بگیرید تا مدل شما مجبور به اخم كردن و جمع كردن چشمها در برابر نور آفتاب نباشد.</SPAN></SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN lang=ar-sa>این را بخاطر داشته باشید كه اكثر دوربین هایی كه فلاش از ابتدا در آنها تعبیه شده است دارای دامنه 3 متری (یا حتی كمتر) هستند. بنابراین مطمئن شوید كه زمانیكه از فلاش استفاده می كنید خیلی دور نمی ایستید.</SPAN></SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><FONT color=#ff0000><SPAN lang=ar-sa>4ــ </SPAN><SPAN lang=en-us>macro mode </SPAN><SPAN lang=ar-sa>یا </SPAN><SPAN lang=en-us>close up</SPAN></FONT></SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN lang=ar-sa>زمانی را به خاطر آورید كه كودكی كوچك بودید و بر روی چمنها بازی می كردید؟! وقتی كه بقدر كافی به زمین نزدیك شوید تعداد زیادی از مخلوقات را می بینید كه قبل از آن حتی فكر نمی كردید آنها وجود خارجی داشته اند. امروز شاید نخواهید در حیاط منزلتان بروی شكم دراز بكشید و لباسهایتان را كثیف كنید. اما اگر </SPAN><SPAN lang=en-us>close up </SPAN><SPAN lang=ar-sa>دوربین خود را فعال كنید و سعی در كشف دنیای خود با جزئیات بیشتر (ابعاد كوچكتر) داشته باشید، عكسهای تر و تازه ای جایزه شما خواهد شد كه قبلاً هیچگاه آنها را تجربه نكرده بودید.</SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://www.yadbegir.com/main/photography/org/fig-4.jpg" target=_blank rel=lightbox83><IMG height=284 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://www.yadbegir.com/main/photography/org/fig-4.jpg" width=320 border=0></A></SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN lang=ar-sa>فقط در دوربین خود به دنبال آیكون </SPAN><SPAN lang=en-us>close up </SPAN><SPAN lang=ar-sa>یا</SPAN><SPAN lang=en-us> macro mode </SPAN><SPAN lang=ar-sa>بگردید كه معمولاً این آیكون با سمبل یك گل نشان داده می شود، آن را فعال كنید و به اندازه ای كه دوربین شما اجازه می دهد به سوژه خود نزدیك شوید. بعد از اینكه سوژه را پیدا كردید، دكمه شاتر را تا نصفه پایین نگه دارید تا این فرصت را به دوربین بدهید كه روی تصویر زوم كند سپس دكمه را تا انتها فشار دهید تا عكس گرفته شود.</SPAN></SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN lang=ar-sa>زمانیكه از مود </SPAN><SPAN lang=en-us>close up </SPAN><SPAN lang=ar-sa>استفاده می كنید دامنه تصویر شما بسیار كم عمق خواهد بود، بنابراین روی قسمتی از تصویر زوم كنید كه برای شما مهمتر است و اجازه دهید بقیه قسمتهای تصویر تار بیفتد.</SPAN></SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><FONT color=#ff0000><SPAN lang=ar-sa>5ــ‌ كارت حافظه حجیم</SPAN></FONT></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN lang=ar-sa>زمانیكه در حال جمع آوری پول برای خرید یك دوربین دیجیتال هستید حتماً برای كارت حافظه اضافی پول كنار بگذارید چرا؟! چون حافظه ای كه دوربین های دیجیتال دارند معمولاً خیلی پایین است و مانند این است كه شما برای یك مسافرت طولانی به جای غذا كمی تنقلات به عنوان آذوقه بردارید.</SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN lang=ar-sa>اگر یك دوربین 3 مگا پیكسلی دارید حداقل 256 مگا بایت حافظه نیاز دارید، 512 مگا بایت برای 4 مگا پیكسل و 1 گیگا بایت برای دوربین های با روزلوشن 6 مگا پیكسل و بالاتر مناسب است.</SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><FONT color=#ff0000><SPAN lang=en-us>6_ </SPAN><SPAN lang=ar-sa>رزولوشن بالا</SPAN></FONT></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN lang=ar-sa>یكی از دلایل مهمی كه باید یك كارت حافظه با ظرفیت بالا بخرید این است كه بتوانید از حداكثر رزولوشن دوربین خود استفاده كنید. در غیر اینصورت پول خود را هدر داده اید. چون دوربینی خریده اید كه از قابلیتهای آن استفاده نكرده اید.</SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN lang=ar-sa>چرا نباید عكسهای با كیفیت پایین بگیرید؟ چون نمی دانید كه عكس بعدی كه می گیرید ممكن است بهترین عكس قرن 21 باشد. و اگر یك عكس زیبا با كیفیت <SPAN dir=ltr>640</SPAN><SPAN lang=en-us>x</SPAN>480 بگیرید به این معناست كه از این عكس می توانید یك پرینت با اندازه یك كارت اعتباری بگیرید.</SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN lang=ar-sa>به عبارت دیگر اگر عكس به رزولوشن 4 مگاپیكسل یا <SPAN dir=ltr>2272</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr><SPAN lang=en-us>x</SPAN><SPAN lang=ar-sa>1704</SPAN></SPAN><SPAN lang=ar-sa> یا بزرگتر بگیرید می توانید آن را با ابعاد <SPAN dir=ltr>20</SPAN><SPAN lang=en-us>x</SPAN>25 سانتی متر چاپ كنید و با این كیفیت عكس شما حتی برای چاپ در یك مجله كافی است. در ضمن سعی كنید تا جاییكه امكان دارد به سوژه نزدیك شوید. این كار به شما این آزادی را می دهد تا در صورت نیاز قسمتی از عكس را با استفاده از نرم افزار های گرافیكی جدا كنید. و هنوز عكس شما كیفیت قابل توجهی داشته باشد، تا بتوانید از آن یك پریتت خوب بگیرید.</SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN lang=ar-sa>نكته اینجاست كه شما باید مقدار كافی حافظه در اختیار داشته باشید.</SPAN></SPAN></P> <P></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN lang=ar-sa><B><FONT color=#ff0000>عكاسی با دوربین دیجیتال </FONT></B>(قسمت سوم)</SPAN></SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><FONT color=#ff0000><SPAN lang=ar-sa>سه پایه مناسب</SPAN></FONT></SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN lang=ar-sa>اگر فردی كه برای عكاسی از سه پایه استفاده می كند، در حالیكه می تواند این عكس را بدون سه پایه بگیرد، بدانید كه او یك عكاس حرفه ای است. برای موضوع های عكاسی ثابت و مشخص سه پایه بسیار مفید است.</SPAN></SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN lang=ar-sa>مشكلی كه در استفاده از سه پایه وجود دارد، بزرگ و حجیم بودن آن است و حمل آن باعث دردسر می شود.</SPAN></SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN lang=ar-sa>برای عكاسان دیجیتال یك خبر خوب وجود دارد و آن اینست كه سه پایه های جدیدی كه به بازار آمده است، كوچك و كم حجم و سبك است و می توانید آن را در جیب خود بگذارید.</SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://www.yadbegir.com/main/photography/org/fig-6-ultrapod.jpg" target=_blank rel=lightbox83><IMG height=231 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://www.yadbegir.com/main/photography/org/fig-6-ultrapod.jpg" width=320 border=0></A></SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><FONT color=#ff0000><SPAN lang=ar-sa>سرگرمی با عكسهای تأخیری</SPAN></FONT></SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN lang=ar-sa>با داشتن سه پایه می توانید از یك خاصیت دیگر دوربین خود استفاده كنید و آن گرفتن عكس بعد یك تأخیر زمانی است كه آنرا در دوربین های دیجیتال با «</SPAN><SPAN lang=en-us>Self timer</SPAN><SPAN lang=ar-sa>» نشان می دهند. این تأخیر زمانی 10 ثانیه فرصت می دهد تا یك مشكل قدیمی حل شود و آن حضور عكاس در كادر است.</SPAN></SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN lang=ar-sa>یك خاصیت دیگر این روش عدم لرزش دوربین در زمان عكس گرفتن است، چون زمانیكه شما دكمه دوربین را فشار می هید دوربین تكان می خورد.</SPAN></SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><FONT color=#ff0000><SPAN lang=ar-sa>عكاسی از حركت آب</SPAN></FONT></SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN lang=ar-sa>این عكسها با یك تركیب مناسب از حركت آب و تنظیم دوربین به طوریكه شاتر آن برای یك یا دو ثانیه باز بماند، خلق می شود و یك جریان نرم از حركت آب بوجود می آید كه همانند یك تابلوی نقاشی به نظر می رسد. در حالیكه سایر اجزای موجود در عكس عادی و با جزئیات كامل دیده می شوند.</SPAN></SPAN></P> <DIV align=center> <CENTER> <TABLE id=AutoNumber1 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellPadding=2 width="90%" border=0> <TBODY> <TR> <TD width="100%"> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://www.yadbegir.com/main/photography/org/fig-7a-water.jpg" target=_blank rel=lightbox83><IMG height=240 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://www.yadbegir.com/main/photography/org/fig-7a-water.jpg" width=320 border=0></A></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD width="100%"> <P align=center><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><A href="http://www.yadbegir.com/main/photography/org/fig-7b-water.jpg" target=_blank rel=lightbox83><IMG height=232 alt="عکاسی تبریزچی" src="http://www.yadbegir.com/main/photography/org/fig-7b-water.jpg" width=320 border=0></A></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></CENTER></DIV> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN lang=ar-sa>شما به یك سه پایه احتیاج خواهید داشت تا دوربین را در طول مدتی كه شاتر باز می ماند ثابت نگه داشته و عكس مات نشود و به همین دلیل بهتر است از خاصیت </SPAN><SPAN lang=en-us>Self timer</SPAN><SPAN lang=ar-sa> استفاده كنید.</SPAN></SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN lang=ar-sa>راه دیگر، استفاده از یك عینك آفتابی در برابر لنز دوربین است كه به دوربین این فرصت را می دهد تا شاتر، مدت بیشتری باز بماند.</SPAN></SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><FONT color=#ff0000><SPAN lang=ar-sa>نتیجه نهایی</SPAN></FONT></SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN lang=ar-sa>بیشتر دوربین های دیجیتال حتی دوربین هایی كه برای استفاده افراد مبتدی و به قیمت ارزان در بازار یافت می شوند تعداد زیادی توابع قابل استفاده دارند. با خرج كمی ابتكار می توانید عكسهایی بگیرید كه برای بیننده ها این سؤال را مطرح می كند كه:« این عكس با چه دوربینی گرفته شده است؟ »</SPAN></SPAN></P> <P align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 16px"><SPAN lang=ar-sa>می توان هر پاسخی به این سؤال داد ولی اكنون شما می دانید كه دوربین مسئول عكسهایی كه گرفته شده، نیست.</SPAN></SPAN></P> <P></P></DIV></DIV></DIV>